اطلاعیه جلسات دفاعیه

 

 

جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم الهه شریف زاده


جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مریم سلماسی


جلسه پیش دفاع رساله سرکار خانم خدیجه آبادی وایقان