نتیجه بررسی طرح‌ها در گروه

 

 

ردیف

گروه علمی / تاریخ جلسه

          1           

صورتجلسه شورای علمی گروه روانشناسی (1400.09.23) 

          2           

صورتجلسه شورای علمی گروه فقه و حقوق اسلامی (1400.09.30)  

          3           

صورتجلسه شورای علمی گروه کلام (1400.10.04)   

          4           

صورتجلسه شورای علمی گروه روانشناسی (1400.10.07)   

          5           

صورتجلسه شورای علمی گروه روانشناسی (1400.10.11)   

          6           

صورتجلسه شورای علمی گروه کلام (1400.10.25)   

          7           

          8           

صورتجلسه شورای علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی (1400.12.07)   

          9           

صورتجلسه شورای علمی گروه روانشناسی  (1400.12.24)   

        10        

صورتجلسه شورای علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی (1400.12.26)  

        11        

صورتجلسه شورای علمی گروه روانشناسی (1401.01.30) 

        12        

13 صورتجلسه شورای علمی گروه روانشناسی (1401.03.18)
14 صورتجلسه شورای علمی گروه روانشناسی (1401.04.01)