کارشناسی

 

 

سرفصل مصوب رشته‌های در حال اجرا در دانشگاه قرآن و حدیث

مقطع

رشته

دریافت سرفصل

کارشناسی

علوم حدیث

کلیک کنید

علوم قرآن و حدیث

ورودی‌ قبل از 95

ورودی‌ بعد از 95

علوم و معارف قرآن

کلیک کنید

روان‌شناسی

کلیک کنید

روان شناسی ( بازنگری سال 1391) کلیک کنید

فقه و حقوق اسلامی

ورودی‌ قبل از 98

ورودی‌ بعد از 98

فقه و مبانی حقوق اسلامی ( مصوبه 1396)

کلیک کنید
فلسفه و کلام اسلامی(1395)

کلیک کنید

کلام اسلامی ( 1384)

کلیک کنید