اطلاعیه جلسات دفاعیه

 

 جلسه دفاعیه رساله مهدی جعفرزاده دیزآبادی