اعضای هیئت علمی

 

 

 

دانشکده علوم و معارف قرآن

ردیف

محل خدمت

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

رزومه

سمت اجرایی

گروه

1

قم

جناب آقای دکتر هادی حجت

دانشیار

Hojjat.H@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

رئیس دانشکده

تفسیر قرآن

2

تهران

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد علی مهدوی راد

استاد

mahdavirad.m@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

3

تهران

جناب آقای دکتر محمدمهدی کرباسچی

استادیار

Karbaschi.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

 

4

قم

جناب آقای دکتر محمد مرادی

استادیار

Moradi.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر گروه

علوم قرآن

5

تهران

سرکار خانم دکتر الهه هادیان رسنانی

دانشیار

Hadian.E@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

 

6

تهران

سرکار خانم دکتر آزاده عباسی

دانشیار

Abbasi.A@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

 

7

قم

سرکار خانم دکتر مهرناز باشی زاده مقدم

استادیار

bashizade.m@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

 

دروس عمومی و زبان

8

قم

جناب آقای دکتر حسین پورشریف

استادیار

poursharif.h@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

 

 

دانشکده علوم و معارف حدیث

ردیف

محل خدمت

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

رزومه

سمت اجرایی

گروه

9

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حیدر مسجدی

استادیار

Masjedi.H@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیرگروه

حدیث

10

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباس پسندیده

استاد

pasandide.a@hadith.ir

مشاهده رزومه

11

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا سبحانی نیا

مربی

Sobhaninia.Mr@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر آموزش‌های آزاد

12

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی غلامعلی

استادیار

Gholamali.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

13

تهران

سرکار خانم دکتر پوران میرزائی

استادیار

Mirzae.P@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

دبیر امور هیئت علمی

14

تهران

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید حمیدرضا محمود زاده حسینی

مربی

Hosseini.Hr@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

15

تهران

سرکار خانم دکتر مریم ولایتی کبابیان

استادیار

Velayati.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

16

قم

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد کاظم سید طباطبایی

دانشیار

Tabatabae@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

رئیس دانشکده و مدیر گروه

نهج البلاغه

17

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عبدالهادی مسعودی

دانشیار

Masoudi@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

رئیس دانشگاه

18

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمد غلامعلی

استادیار

Gholamali.A@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

معاون آموزشی پژوهشی

19

تهران

جناب آقای دکتر محمد پارچه باف دولتی

استادیار

Dolati.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

20

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر هادی صادقی

استاد

Sadeghi@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر گروه

اخلاق

21

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمدتقی سبحانی نیا

دانشیار

Sobhaninia.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

22

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مرتضی حائری شیرازی

مربی

haeri.m@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر پژوهش

 

دانشکده علوم و معارف اسلامی

ردیف

محل خدمت

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

رزومه

سمت اجرایی

گروه

23

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رسول رضوی

استاد

Razavi.R@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

رئیس دانشکده

کلام

24

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رنجبر حسینی

استادیار

Ranjbar.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر گروه

25

قم

جناب آقای دکتر احمد کریمی

دانشیار

Karimi.Ah@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر گروه زبان و دروس عمومی

26

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضا برنجکار

استاد

berenjkar@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

27

تهران

جناب آقای دکتر محمدهادی ملازاده

استادیار

Mollazade.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

28

قم

جناب آقای دکتر مهدی نصرتیان اهور

استادیار

Nosratian.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

معاون فرهنگی

فقه

29

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسام الدین ربانی

استادیار

Rabbani.H@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

30

قم

جناب آقای دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی

استادیار

Shafie.E@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر گروه

31

تهران

جناب آقای دکتر مهدی نظری نی نی

استادیار

Nazari.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

32

قم

جناب آقای دکتر مهدی ساجدی

استادیار

sajedi.m@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

33

قم

جناب آقای دکتر محمدتقی تبیک

استادیار

tabik.m@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر گروه

روانشناسی و ارتباطات

34

قم

جناب آقای دکتر فرید براتی سده

استادیار

Barati.f@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

35

قم

جناب آقای دکتر محمدرضا حسن زاده توکلی

استادیار

Hasanzadeh.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

36

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حجت الله بیات

استادیار

Bayat.H@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

معاون گروه