اعضای هیئت علمی

 

دانشکده علوم و معارف قرآن

ردیف

محل خدمت

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

رزومه

سمت اجرایی

گروه

1

قم

جناب آقای دکتر هادی حجت

دانشیار

Hojjat.H@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

رئیس دانشکده

تفسیر قرآن

2

تهران

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد علی مهدوی راد

استاد

mahdavirad.m@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

3

تهران

جناب آقای دکتر علی صفری

استادیار

safari.a@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

معاون گروه

4

تهران

جناب آقای دکتر محمدمهدی کرباسچی

استادیار

Karbaschi.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

5

قم

جناب آقای دکتر محمد مرادی

استادیار

Moradi.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر گروه

علوم قرآن

6

تهران

سرکار خانم دکتر الهه هادیان رسنانی

دانشیار

Hadian.E@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

7

تهران

سرکار خانم دکتر آزاده عباسی

دانشیار

Abbasi.A@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

8

قم

سرکار خانم دکتر مهرناز باشی زاده مقدم

استادیار

bashizade.m@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

دروس عمومی و زبان

9

قم

جناب آقای دکتر حسین پورشریف

استادیار

poursharif.h@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

دانشکده علوم و معارف حدیث

ردیف

محل خدمت

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

رزومه

سمت اجرایی

گروه

10

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حیدر مسجدی

استادیار

Masjedi.H@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیرگروه

حدیث

11

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباس پسندیده

استاد

pasandide.a@hadith.ir

مشاهده رزومه

12

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا سبحانی نیا

مربی

Sobhaninia.Mr@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر آموزش‌های آزاد

13

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی غلامعلی

استادیار

Gholamali.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

14

تهران

سرکار خانم دکتر پوران میرزائی

استادیار

Mirzae.P@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

دبیر امور هیئت علمی

15

تهران

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید حمیدرضا محمود زاده حسینی

مربی

Hosseini.Hr@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

16

تهران

سرکار خانم دکتر مریم ولایتی کبابیان

استادیار

Velayati.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

17

قم

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد کاظم سید طباطبایی

دانشیار

Tabatabae@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

رئیس دانشکده و مدیر گروه

نهج البلاغه

18

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عبدالهادی مسعودی

دانشیار

Masoudi@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

رئیس دانشگاه

19

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمد غلامعلی

استادیار

Gholamali.A@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

معاون آموزشی پژوهشی

20

تهران

جناب آقای دکتر محمد پارچه باف دولتی

استادیار

Dolati.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

21

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر هادی صادقی

استاد

Sadeghi@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر گروه

اخلاق

22

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمدتقی سبحانی نیا

دانشیار

Sobhaninia.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

23

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مرتضی حائری شیرازی

مربی

haeri.m@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر پژوهش

دانشکده علوم و معارف اسلامی

ردیف

محل خدمت

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

رزومه

سمت اجرایی

گروه

24

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رسول رضوی

استاد

Razavi.R@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

رئیس دانشکده

کلام

25

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رنجبر حسینی

استادیار

Ranjbar.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر گروه

26

قم

جناب آقای دکتر احمد کریمی

دانشیار

Karimi.Ah@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر گروه زبان و دروس عمومی

27

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضا برنجکار

استاد

berenjkar@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

28

تهران

جناب آقای دکتر محمدهادی ملازاده

استادیار

Mollazade.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

29

قم

جناب آقای دکتر مهدی نصرتیان اهور

استادیار

Nosratian.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

معاون فرهنگی

فقه

30

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسام الدین ربانی

استادیار

Rabbani.H@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

31

قم

جناب آقای دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی

استادیار

Shafie.E@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر گروه

32

تهران

جناب آقای دکتر مهدی نظری نی نی

استادیار

Nazari.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

33

قم

جناب آقای دکتر مهدی ساجدی

استادیار

sajedi.m@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

34

قم

جناب آقای دکتر محمدتقی تبیک

استادیار

tabik.m@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

مدیر گروه

روانشناسی و ارتباطات

35

قم

جناب آقای دکتر فرید براتی سده

استادیار

Barati.f@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

36

قم

جناب آقای دکتر محمدرضا حسن زاده توکلی

استادیار

Hasanzadeh.M@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

37

قم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حجت الله بیات

استادیار

Bayat.H@qhu.ac.ir

مشاهده رزومه

معاون گروه