روند نمای تصویب طرح

 

 

ردیف

روندنما و فرایند

           1           

فرایند دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد  

          2           

فرایند دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (ویژه دانشجویان اصفهان) 

          3           

فرایند دفاع از رساله دکتری 

          4           

فرایند چاپ پایان‌نامه / رساله به صورت کتاب