معرفی و شرح وظایف

 
آقای منتظر شریفی اصل

کارشناس مسئول پذیرش و بایگانی

مختصری از شرح وظایف و شرح کار

تلفن تماس

02151292357

ارتباط از طریق پیام رسان ایتا

@qhu_paziresh

ساعت پاسخگویی تلفنی

یک شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 تا 11:30

ـ نظارت بر انجام امور کارشناسان پذیرش و بایگانی

ـ برنامه ریزی ثبت نام از دانشجویان جدید الورود

ـ مسئول امور نظام وظیفه

ـ انجام امور مربوط به دانشجویان انتقالی و تغییر رشته

خانم قربانی

کارشناس پذیرش و بایگانی

مختصری از شرح وظایف و شرح کار

تلفن تماس

02151290 داخلی 121

ارتباط از طریق پیام رسان ایتا

@qhu_paziresh121

ساعت پاسخگویی تلفنی

یک شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 تا 11:30

ـ انجام امور مربوط به بایگانی پرونده دانشجویان مقطع کارشناسی قم و مجازی

ـ انجام امور ثبت نام دانشجویان جدید الورود در مقطع کارشناسی قم و مجازی

ـ رفع نواقص پرونده دانشجویان مقطع کارشناسی قم و مجازی

ـ استعلام مدرک تحصیلی پذیرشی

ـ تحویل مدرک موقت به دانشجویان مقطع کارشناسی قم و مجازی

ـ تحویل دانشنامه به دانشجویان مقطع کارشناسی قم و مجازی

آقای مهدی کرمانی

کارشناس پذیرش و بایگانی

مختصری از شرح وظایف و شرح کار

تلفن تماس

02151290 داخلی 122

ارتباط از طریق پیام رسان ایتا

@qhu_paziresh122

ساعت پاسخگویی تلفنی

یک شنبه، سه شنبه، چهارشنبه ساعت 10 تا 11:30

ـ انجام امور مربوط به بایگانی پرونده دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری قم، مشهد، اصفهان و مجازی

ـ انجام امور ثبت نام دانشجویان جدید الورود در مقاطع ارشد و دکتری قم، مشهد، اصفهان و مجازی

ـ رفع نواقص پرونده دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری قم، مشهد، اصفهان و مجازی

ـ استعلام مدرک تحصیلی پذیرشی

ـ تحویل مدرک موقت به دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری قم، مشهد، اصفهان و مجازی

ـ تحویل دانشنامه به دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری قم، مشهد، اصفهان و مجازی

آقای عباس نوروزی

کارشناس پذیرش و بایگانی

مختصری از شرح وظایف و شرح کار

تلفن تماس

02151290 داخلی 11

ارتباط از طریق پیام رسان ایتا

@qhu_paziresh11

ساعت پاسخگویی تلفنی

یک شنبه، سه شنبه، چهارشنبه ساعت 10 تا 11:30

ـ انجام امور مربوط به بایگانی پرونده دانشجویان مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری تهران

ـ انجام امور ثبت نام دانشجویان جدید الورود در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری تهران

ـ رفع نواقص پرونده دانشجویان مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری تهران

ـ استعلام مدرک تحصیلی پذیرشی

ـ تحویل مدرک موقت به دانشجویان مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری تهران

ـ تحویل دانشنامه به دانشجویان مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری تهران

آقای محمد حسین جهان آرا

کارشناس پذیرش و بایگانی

مختصری از شرح وظایف و شرح کار

تلفن تماس

ارتباط از طریق پیام رسان ایتا

@qhu_paziresh33

ساعت پاسخگویی تلفنی

یک شنبه، سه شنبه، چهارشنبه ساعت 10 تا 11:30

ـ مسئول امور ارسال مدارک تحصیلی از طریق پست

ـ صدور کارت دانشجویی

ـ انجام امور ثبت نام دانشجویان جدید الورود در کلیه مقاطع ارشد و دکتری قم، مشهد، اصفهان و مجازی

ـ رفع نواقص پرونده دانشجویان جدید الورود مقاطع ارشد و دکتری قم، مشهد، اصفهان و مجازی

ـ استعلام مدرک تحصیلی پذیرشی مقاطع ارشد و دکتری قم، مشهد، اصفهان و مجازی

ـ تحویل مدرک موقت به دانشجویان کلیه مقاطع

ـ تحویل دانشنامه به دانشجویان مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری تهران