نشریات علمی

 

فهرست نشریات علمی دانشگاه قرآن و حدیث

رديف

عنوان مجله

درجه علمی

لینک مجله

1         

علوم حدیث

علمی ـ پژوهشی

اطلاعات بیشتر

2         

حدیث و اندیشه

علمی ـ ترویجی

اطلاعات بیشتر

3         

کتاب و سنّت

علمی ـ تخصّصی

اطلاعات بیشتر