کارشناسی ارشد

 

 

سرفصل مصوب رشته‌های در حال اجرا در دانشگاه قرآن و حدیث

مقطع

رشته / گرایش

دریافت سرفصل

کارشناسی‌ارشد

علوم قرآن و حدیث

ورودی‌ بعد از 98

ورودی‌ قبل از 98

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کلیک کنید

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

ورودی‌ قبل از 1400

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید و تفسیر اثری

ورودی‌ بعد از 1400

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

ورودی‌ قبل از 1400

علوم حدیث گرایش نهج ‌البلاغه

ورودی‌ قبل از 1400

ورودی‌ بعد از 1400

ارتباطات گرایش حج و زیارت

کلیک کنید

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت‌گرا

کلیک کنید

کلام امامیه

کلیک کنید

علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی

ورودی‌ قبل از 1400

ورودی‌ بعد از 1400

ارتباطات گرایش حج و زیارت (بازنگری 1400)
کلیک کنید
تفسیر روایی ( بازنگری 1400)
کلیک کنید
روانشناسی اسلامی مثبت گرا( بازنگری 1400)
کلیک کنید
شیعه شناسی(تاریخ، کلام وجامعه شناسی) (منسوخ)
کلیک کنید
علوم حدیث گرایش اخلاق ( بازنگری 1400)
کلیک کنید
علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی
کلیک کنید
علوم حدیث گرایش نهج البلاغه
کلیک کنید
علوم حدیث گرایش های تفسیر اثری و کلام عقاید
کلیک کنید
علوم قرآن و حدیث ( بازنگری 1396)
کلیک کنید
علوم قرآنی با گرایش های اعجاز، مسشرقان و ادبی
کلیک کنید
علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی
کلیک کنید
علوم و معارف نهج البلاغه ( بازنگری 1400)
کلیک کنید
کلام امامیه( بازنگری 1400)
کلیک کنید