سرفصل مصوب رشته‌های در حال اجرا در دانشگاه قرآن و حدیث

مقطع دکتری تخصصی

مقطع

رشته / گرایش

دریافت سرفصل

دکتری تخصصی

علوم و معارف نهج البلاغه

ورودی‌ قبل از 1400

ورودی‌ بعد از 1400

علوم قرآن و حدیث

کلیک کنید

مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی

کلیک کنید

مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی

کلیک کنید

کلام امامیه

کلیک کنید

مدرسی معارف قرآن و حدیث کلیک کنید

مدرسی اخلاق اسلامی (بازنگری 1399)

کلیک کنید
کلام امامیه ( بازنگری 1400) کلیک کنید