دانشکده علوم و معارف قرآن

 

>

 

دانشکده علوم و معارف قرآن

دانشکده علوم و معارف قرآن یکی از سه دانشکده دانشگاه قرآن و حدیث است. هدف از راه اندازی این دانشکده پرورش کارشناس، پژوهشگر، متخصص و مدرّس در حوزه های تفسیر و علوم قرآنی است. این دانشکده شامل گروه های علمی «علوم قرآنی»، «معارف قرآنی» و «تفسیر» و نیز رشته‌های متنوعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به شرح جدول ذیل است. رشته های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشکده به صورت حضوری و مجازی و رشته های مقطع دکتری صرفا به صورت حضوری اجرا می شود.

 

رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن

دکتر هادی حجت

 

اعضای هیأت علمی

مدیر گروه تفسیر، علوم و معارف قرآن کریم

معاون گروه (در تهران)

معاون گروه (در مجازی)

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی


دکتر محمد مرادی

دکتر علی صفری

دکتر هادی حجت

دکتر محمد مهدی کرباسچی

دکتر آزاده عباسی

دکتر الهه هادیان رسنانی

 

رشته‌های دانشکده علوم و معارف قرآن

کارشناسی

علوم قرآن و حدیث

 

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی

دکتری

علوم قرآن و حدیث

مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون

 

 

رشته‌های طراحی شده در این دانشکده که به تصویب وزارت علوم تحقیقات و فناوری رسیده است.

عنوان رشته

مقطع

سال تصویب

توضیح

سال بازنگری

علوم و معارف قرآن

کارشناسی

1387

-

-

علوم حدیث گرایش تفسیراثری

کارشناسی‌ارشد

1381

در حال اجرا

1400

تفسیر روایی

کارشناسی‌ارشد

1390

در حال اجرا

1400

علوم و معارف قرآن گرایش تفسیراجتماعی

کارشناسی‌ارشد

1390

در حال اجرا

1400