کمیسیون موارد خاص

 

دانشجویانی که در حین تحصیل خود دچار مسائلی می شوند که این مسائل باعث مشکلاتی در وضعیت آموزشی آنها می شود، می توانند درخواست رفع این مشکل را از شورای بررسی موارد خاص دانشگاه داشته باشند.

منظور از مشکل در وضعیت آموزشی موارد زیر است:

1- اتمام سنوات مجاز تحصیلی(درخواست تمدید سنوات)

2- مرخصی تحصیلی خارج از سیستم آموزشی(درخواست مرخصی تحصیلی)

3- اجازه بازگشت به تحصیل پس از وقفه تحصیلی(درخواست بازگشت به تحصیل)

4- ادامه تحصیل پس از مشروطی بیش از حدمجاز(درخواست ادامه تحصیل)

کلیه دانشجویانی که طبق موارد فوق، درخواستی را می خواهند ثبت کنند، تنها راه آن ثبت درخواست از طریق سامانه سجاد می باشد.

راهنمای درخواست کمیسیون موارد خاص 

سامانه سجاد(درخواست شورای بررسی موارد خاص)