ترمبندی رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی (ورودی 981 به بعد) مقطع دکتری تخصصی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
1 1409051006 شناخت نهج البلاغه جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد نهج البلاغه
2 1409051004 فلسفه اخلاق جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
3 1409050503 معارف نظری قرآن کریم تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
4 1409050501 تفسیر تطبیقی قرآن تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
جمع 8   128  
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
5 1409050507 اخلاق عرفانی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
6 1409050504 اخلاق کاربردی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
7 1409050509 فلسفه اخلاق در غرب تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
8 1409051001 علوم حدیث جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
جمع 8   128  
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
9 1409050508 فلسفه اخلاق در اسلام تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
10 1409050506 اخلاق عقلی و فلسفی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
11 1409050505 فرهنگ و تمدن اسلامی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد عمومی
12 1409050502 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد فقه و حقوق
جمع 8   128  
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
13 1400000001 آزمون جامع دکتری ـ ـ ـ ـ ـ ندارد ـ
14 1400000002 آزمون زبان (جایگزین تافل) ـ 1 ـ ـ ـ ندارد ـ
1400000003 آزمون کفایت زبان عربی (اشتمال)
15 1409050510 رساله دکتری ـ 18 ـ ـ ـ ندارد ـ
جمع 19