ترمبندی رشته کلام امامیه (ورودی 981 به بعد) مقطع دکتری تخصصی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
1 1416000502 اسماء و صفات الهی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
2 1416000508 دین شناسی تطبیقی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
3 1416000501 فلسفه (الهیات بالمعنی الاخص) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
جمع 6   96  
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
4 1416000507 انسان شناسی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
5 1416000503 افعال الهی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
6 1416000509 مسائل کلامی بین المذاهب تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
جمع 6   96  
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
7 1416000505 مهدویت تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
8 1416000506 جهان شناسی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
9 1416000504 راهنما شناسی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
جمع 6   96  
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
10 1400000001 آزمون جامع دکتری ـ ـ ـ ـ ـ ندارد ـ
11 1400000002 آزمون زبان (جایگزین تافل) ـ 1 ـ ـ ـ ندارد ـ
1400000003 آزمون کفایت زبان عربی (اشتمال)
12 1416000510 رساله دکتری ـ 18 ـ ـ ـ ندارد ـ
جمع 19