ترمبندی رشته کلام امامیه (ورودی مهر ماه 1402 به بعد) مقطع دکتری تخصصی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
1 1416000502 اسماء و صفات الهی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
2 1416000511 فلسفه دین و مسائل جدید کلامی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
3 1416000512 مبانی دانش کلام (لطیف الکلام) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
4 1416000701 فلسفه (الهیات بالمعنی الاعم)* پیشنیاز 2 32 ـ 32 ندارد کلام
5 ـ زبان خارجی/ دوم ـ ـ ـ ـ ـ ندارد زبان و دروس عمومی
جمع 8   128  
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
6 1416000506 جهان شناسی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
7 1416000503 افعال الهی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
8 1416000504 راهنما شناسی (نبوت و امامت) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
جمع 6   96  
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
9 1416000505 مهدویت تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
10 1416000507 انسان شناسی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
11 1416000513 فرجام شناسی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
جمع 6   96  
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
12 1400000001 آزمون جامع دکتری ـ ـ ـ ـ ـ ندارد ـ
13 1416000510 رساله دکتری ـ 18 ـ ـ ـ ندارد ـ
جمع 18      

* دانشجویان پذیرفته شده با مدرک کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی یا سطح 3 حوزه علمیه از گذراندن این درس معاف می‌باشند.

ترم‌بندی در نامه شماره 1401/د/1991 ابلاغ شده است.

نکته: دانشجویان می‌بایست حداکثر تا پایان نیم‌سال‌ اول وضعیت احراز توانایی در زبان دوم (آزمون زبان جایگزین تافل یا آزمون کفایت زبان عربی ـ اشتمال) را مشخص کنند.  برای دریافت دستورالعمل احراز توانایی دانشجو در زبان خارجی/ دوم اینجـــــا را کلیک کنید.