ترمبندی رشته علوم قرآن و حدیث (ورودی مهر ماه 1402 به بعد) مقطع دکتری تخصصی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
1 1405000511 تفسیر (1) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
2 1405000506 رجال حدیث تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
3 1405000507 فقه الحدیث تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
4 1405001004 دانش حدیث جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
5 ـ زبان خارجی/ دوم ـ ـ ـ ـ ـ ندارد زبان و دروس عمومی
جمع 8     128  
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
6 1405000512 تفسیر (2) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
7 1405000503 زبان قرآن تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
8 1405000508 نقد و بررسی درباره احادیث موضوعه تخصصی 2 32 ـ 32 فقه الحدیث حدیث
9 1405001006 روشهای پژوهش در متون دینی با تاکید بر متون قرآنی و حدیثی جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
جمع 8     128  
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
10 1405000504 نقد و بررسی مکاتب و روشهای تفسیری تخصصی 2 32 ـ 32 زبان قرآن قرآن
11 1405000505 نقد و بررسی آراء معاصران درباره قرآن و حدیث تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
12 1405000509 تحقیق درباره جوامع حدیثی کهن و متاخر فریقین تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
13 1405001005 علوم قرآنی جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
جمع 8     128  
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
14 1400000001 آزمون جامع دکتری ـ ـ ـ ـ ـ ندارد ـ
15 1405000510 رساله دکتری ـ 18 ـ ـ ـ ندارد ـ
جمع 18        

ترم‌بندی در نامه شماره 810/د/1402 ابلاغ شده است.

نکته: دانشجویان می‌بایست حداکثر تا پایان نیم‌سال‌ اول وضعیت احراز توانایی در زبان دوم (آزمون زبان جایگزین تافل یا آزمون کفایت زبان عربی ـ اشتمال) را مشخص کنند.  برای دریافت دستورالعمل احراز توانایی دانشجو در زبان خارجی/ دوم اینجـــــا را کلیک کنید.