ترمبندی رشته مدرسی معارف  قرآن و حدیث (ورودی مهر 1401 به بعد) مقطع دکتری تخصصی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
1 1433001001 مبانی و قواعد تفسیر قرآن جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
2 1433001002 بررسی جوامع اهل سنت با تاکید بر صحیحین جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
3 1433001003 روش تحقیق با تاکید بر منابع تفسیری و روایی جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
4 1433000501 دانش فقه‌الحدیث تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
5 1433000502 تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه 1 تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد نهج البلاغه
6 1433000503 دعاشناسی با تاکید بر صحیفه سجادیه تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
جمع 12   192  
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
7 1433001004 مبانی و قواعد نقد حدیث جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
8 1433001005 روش شناسی تفسیر آیات متشابه و مشکل جبرانی 2 32 ـ 32 مبانی و قواعد تفسیر قرآن
9 1433001006 اندیشه‌های قرآنی و حدیثی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
10 1433000504 تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه 2 تخصصی 2 32 ـ 32 تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه 1 نهج البلاغه
11 1433000505 تفسیر تطبیقی آیات اعتقادی 1(بین ادیان) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
12 1433000506 صلاحیت مدرسی و روش تدریس قرآن و حدیث تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد زبان و دروس عمومی
جمع 12   192  
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
13 1433001007 شبهات مستشرقان و قرآن تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
14 1433000507 نقد مکاتب و مذاهب تفسیری تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
15 1433000508 تفسیر تطبیقی آیات اعتقادی 2(بین مذاهب) تخصصی 2 32 ـ 32 تفسیر تطبیقی آیات اعتقادی 1(بین ادیان) قرآن
16 1433000509 مباحث جدید دانش تفسیر(زبان قرآن، هرمنوتیک، معناشناسی، آراء متفکران معاصر، ...) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
17 1433000510 شناخت تحلیلی جوامع حدیثی شیعه با تاکید بر الکافی و بحارالانوار تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
18 1433000511 مخاطب شناسی تدریس(با رویکرد رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد زبان و دروس عمومی
جمع 12   192  
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
19 1400000001 آزمون جامع دکتری ـ ـ ـ ـ ـ ندارد ـ
20 1400000002 آزمون زبان (جایگزین تافل) ـ ـ  ـ ـ ـ ندارد ـ
1400000003 آزمون کفایت زبان عربی (اشتمال)
2 1433000512 رساله ـ 14 ـ ـ ـ ندارد ـ
جمع 14      

ترم‌بندی در نامه شماره 1401/د/1976 ابلاغ شده است.

نکته: دانشجویان می‌بایست در سال اول تحصیلی(حداکثر تا پایان نیم‌سال‌دوم) گواهی احراز توانایی در زبان خارجی (آزمون زبان جایگزین تافل یا آزمون کفایت زبان عربی ـ اشتمال) را به دانشگاه ارائه دهند.