ترمبندی رشته ارتباطات گرایش حج و زیارت (ورودی مهر 98 به بعد) مقطع کارشناسیارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1311080505 زبان تخصصی تخصصی 2 32 _ ندارد عمومی    
2 1311080512 مسائل جدید کلامی (با توجه به مسائل مورد نیاز در حج) تخصصی 2 32 _ ندارد کلام    
3 1311081005 روش تحقیق و پایان نامه نویسی جبرانی 2 32 _ ندارد عمومی    
4 1311080504 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی (در حج و زیارت) تخصصی 2 32 _ ندارد ارتباطات    
5 1311080510 نظام سیاسی ـ اجتماعی در اسلام تخصصی 2 32 _ ندارد ارتباطات    
6 1311080501 مبانی ارتباطات انسانی تخصصی 2 32 _ ندارد ارتباطات    
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
7 1311080513 روش ترجمه تخصصی 2 32 _ ندارد ارتباطات    
8 1311080502 مخاطب شناسی تخصصی 2 32 _ مبانی ارتباطات انسانی ارتباطات    
9 1311080509 محیط شناسی تبلیغ (در حج و زیارت) تخصصی 2 32 _ ندارد ارتباطات    
10 1311080507 جنگ روانی تخصصی 2 32 _ ندارد ارتباطات    
11 1311080506 روابط فرهنگی بین الملل تخصصی 2 32 _ ندارد ارتباطات    
جمع 10 واحد 160 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
12 1311080508 سمینار تخصصی 2 32 _ ندارد ارتباطات    
13 1311080503 آداب و روش نقد تخصصی 2 32 _ ندارد ارتباطات    
14 1311080514 جریانها و مسلک های سیاسی در جهان اسلام تخصصی 2 32 _ ندارد ارتباطات    
15 1311080511 فقه مقارن (امور عبادی و مسائل حج) تخصصی 2 32 _ ندارد ارتباطات    
16 1311080515 فرقه های انحرافی تخصصی 2 32 _ ندارد ارتباطات    
جمع 10 واحد 160 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
17 1311080516 پایان نامه (مختص شیوه آموزشی ـ پژوهی) تخصصی 4 64 _ تمام دروس ....  
1311080519 روانشناسی مثبت فرهنگی (جایگزین پایان نامه) تخصصی 2 32 _ تمام دروس ارتباطات    
1311080520 مهارتهای بهبود ارتباطات در خانواده (جایگزین پایان نامه) تخصصی 2 32 _ تمام دروس ارتباطات    
جمع 4 واحد 64   .... .... ....