ترم‌بندی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی(ورودی مهر 1401 به بعد) مقطع کارشناسی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1206000301 فارسی عمومی عمومی 3 48 -   زبان و دروس عمومی 2  
2 1206000302 زبان خارجه عمومی 3 48 -   زبان و دروس عمومی 1  
3 1206000303 تعلیم و تربیت اسلامی عمومی 2 32 -   زبان و دروس عمومی 2  
4 1206000401 صرف (1) پایه 2 32 -   زبان و دروس عمومی 1  
5 1206000402 کلام و عقاید اسلامی پایه 2 32 -   کلام 2  
6 1206000403 مبادی فقه پایه 2 32 -   فقه و حقوق 2  
7 1206000501 کلیات علم حقوق تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
جمع 16 256   .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1206000404 صرف (2) پایه 2 32 - صرف (1) زبان و دروس عمومی 1  
2 1206000405 نحو (1) پایه 4 64 - صرف (1) زبان و دروس عمومی 1  
3 1206000406 منطق پایه 2 32 -   کلام 2  
4 1206000407 مبادی اصول پایه 2 32 -   فقه و حقوق 2  
5 1206000805 کلیات علوم قرآنی اختیاری 2 32 -   قرآن 2  
6 1206000502 تاریخ فقه و اجتهاد تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
7 1206000503 حقوق اشخاص و اموال تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
8 1206000504 روش تحقیق و مرجع شناسی فقه و اصول تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
جمع 18 288 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1206000409 نحو (2) پایه 4 64 - نحو (1) زبان و دروس عمومی 1  
2 1206000410 کلیات فلسفه و عرفان اسلامی پایه 2 32 -   کلام 2  
3 1206000505 فقه عبادی تخصصی 4 64 - مبادی فقه فقه و حقوق 2  
4 1206000411 تفسیر قرآن کریم پایه 2 32 -   قرآن 2  
5 1206000507 حقوق اساسی تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
6 1206000508 قواعد عمومی قراردادها تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
7 1206000509 کلیات علوم حدیث تخصصی 2 32 -   حدیث 2  
جمع 18 288 0 .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1206000506 آیات الاحکام عبادی تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
2 1206000412 نحو (3) پایه 4 64 - نحو (2) زبان و دروس عمومی 1  
3 1206000510 اصول فقه 1 (مباحث الفاظ 1) تخصصی 4 64 - مبادی اصول فقه و حقوق 1  
4 1206000511 حقوق خانواده تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
5 1206000512 فقه مسائل خلافی فریقین تخصصی 2 32 - مبادی فقه فقه و حقوق 2  
6 1206000513 فقه خانواده تخصصی 2 32 - مبادی فقه فقه و حقوق 2  
7 1206000801 شناخت ادیان بزرگ با تأکید بر ابعاد تشریعی اختیاری 2 32 -   کلام 2  
جمع 18 288 0 .... ....    
دروس نیم‌سال پنجم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1206000307 تربیت بدنی عمومی 1 4 20 برای دانشجویان قم و تهران زبان و دروس عمومی 2  
1206000309 برای دانشجویان مجازی  
2 1206000514 اصول فقه 2 (مباحث الفاظ 2) تخصصی 4 64 - مبادی اصول فقه و حقوق 1  
3 1206000515 فقه مدنی ـ عقود معین (1) تخصصی 4 64 - مبادی فقه فقه و حقوق 2  
4 1206000516 حقوق تجارت تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
5 1206000517 آیین دادرسی مدنی تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
6 1206000518 آیات الاحکام حقوقی تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
7 1206000802 قرائت و درک متون عربی معاصر اختیاری 2 32 - نحو (3) زبان و دروس عمومی 1  
جمع 17 260 20 .... ....    
دروس نیم‌سال ششم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1206000308 ورزش (1) عمومی 1 0 32 برای دانشجویان قم و تهران زبان و دروس عمومی 2  
1206000310 برای دانشجویان مجازی  
2 1206000519 اصول فقه 3 (امارات و اصول عملیه) تخصصی 4 64 - مبادی اصول فقه و حقوق 2  
3 1206000520 فقه مدنی ـ عقود معین (2) تخصصی 4 64 - مبادی فقه فقه و حقوق 2  
4 1206000521 قواعد فقه مدنی تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
5 1206000522 حقوق جزای عمومی اسلام تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
6 1206000523 زبان  تخصصی (1) تخصصی 2 32 -   زبان و دروس عمومی 1  
7 1206000524 کاروزی حقوقی تخصصی 1 - 16   فقه و حقوق 2  
8 1206000803 الزامات خارج از قرارداد اختیاری 2 32 -   فقه و حقوق 2  
جمع 18 256 32 .... ....    
دروس نیم‌سال هفتم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1206000525 اصول فقه 4 (اصول عملیه، اجتهاد و تقلید) تخصصی 4 64 - مبادی اصول فقه و حقوق 1  
2 1206000526 فقه احکام، وصیت و ارث تخصصی 4 64 - مبادی فقه فقه و حقوق 2  
3 1206000527 قواعد فقه جزایی تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
4 1206000528 حقوق بین‌الملل اسلام تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
5 1206000529 احادیث فقهی تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
6 1206000530 زبان  تخصصی (2) تخصصی 2 32 -   زبان و دروس عمومی 1  
7 1206000531 فقه قضایی تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
8 1206000804 حقوق کار اختیاری 2 32 -   فقه و حقوق 2  
جمع 20 320 0 .... ....    
دروس نیم‌سال هشتم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1206000306 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 32 -   زبان و دروس عمومی 2  
2 1206000532 فقه جزایی تخصصی 4 64 - مبادی فقه فقه و حقوق 2  
3 1206000533 فقه تطبیقی تخصصی 2 32 - مبادی فقه فقه و حقوق 2  
4 1206000534 حقوق جزای اختصاصی تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
5 1206000535 آیین دادرسی کیفری تخصصی 2 32 -   فقه و حقوق 2  
6 1206000536 مبانی استنباط احکام مستحدثه تخصصی 2 32 - مبادی فقه فقه و حقوق 2  
7 1206000408 سیره پیامبر و امامان (ع) پایه 2 32 -   زبان و دروس عمومی 2  
جمع 16 256 0 .... ....    
جمع کل واحدها 141 واحد            

 

 ترم‌بندی در نامه شماره 1401/د/1969 ابلاغ شده است.