ترم‌بندی رشته روانشناسی (ورودی مهر 97 به بعد) مقطع کارشناسی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1225000427 مباحث اساسي در روانشناسي (1) پایه 2 32 0 --- روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 کتاب: زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد (جلد ۱ و ۲) نویسنده: هوکسما، فردریکسون، لافتوس، واگنار (ترجمه: حسن رفیعی، محسن ارجمند), انتشارات: ارجمند (تهران) چاپ ۱۶
2 1225000425 فيزیولوژي اعصاب و غدد پایه 2 32 0 --- روان‌‌شناسی و ارتباطات 2 کتاب: فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز نویسنده: سید علی حائری روحانی, انتشارات: سمت
3 1225000407 آمار توصيفي پایه 2 32 0 --- روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 بسته آموزشی
4 1225000429 مباني جامعه شناسي پایه 2 32 0 --- زبان و دروس عمومی 2 کتاب: مبانی جامعه‌شناسی نویسنده: بروس کوئن (محقق، مترجم و ...: غلامعباس توسلی و رضا فاضل, انتشارات: سمت (تهران) (۱ جلد)
5 1225000433 معرفت شناسی پایه 2 32 0 --- کلام 2 کتاب: معرفت شناسی برای دانشجویان روانشناسی نویسنده: محمد مهدی عباسی آغوی, انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (قم، چاپ اول، ۱۳۹۹، ۱ جلد)
6 1225000311 زبان انگلیسی عمومی 3 48 0 --- زبان و دروس عمومی 1 کتاب: A course in English Book -Daneshgahe imam sadiq  مولف: مصطفی شهیدی تبار
7 1225000312 زبان فارسی عمومی 3 48 0 --- زبان و دروس عمومی 2 کتاب: ادبیات فارسی، تألیف: مهدی محبتی، انتشارات دارالحدیث
8 1225000313 تربیت بدنی عمومی 1 4 20 برای دانشجویان قم و تهران زبان و دروس عمومی 2  
1225000315 برای دانشجویان مجازی متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
جمع 17 واحد 260 20 .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1225000428 مباحث اساسي در روانشناسي (2) پایه 2 32 0 مباحث اساسي در روانشناسي (1) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 کتاب: زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد (جلد ۱ و ۲) نویسنده: هوکسما، فردریکسون، لافتوس، واگنار (ترجمه: حسن رفیعی، محسن ارجمند), انتشارات: ارجمند (تهران) چاپ ۱۶
2 1225000401 احساس و ادراک پایه 2 32 0 فيزیولوژي اعصاب و غدد روان‌‌شناسی و ارتباطات 2 کتاب: روانشناسی احساس و ادراک نویسنده: محمود ایروانی، محمد کریم خداپناهی, انتشارات: سمت (تهران) (۱ جلد)
3 1225000406 آمار استنباطی پایه 3 32 32 آمار توصيفي روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 بسته آموزشی
4 1225000412 روانشناسی اجتماعی پایه 2 32 0 مباحث اساسي در روانشناسي (1) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 بسته آموزشی
5 1225000405 آشنایی با فلسفه اسلامی پایه 2 32 0 معرفت شناسی کلام 2 کتاب: آشنایی با علوم اسلامی (کلام، فلسفه، عرفان) نویسنده: رضا برنجکار, انتشارات: سمت
6 1225000415 روانشناسی تحولی (1) پایه 2 32 0 مباحث اساسي در روانشناسي (1) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 کتاب: روانشناسی رشد (ج ۱ و ۲) نویسنده: لورا برک؛ مترجم: یحیی سید محمدی, انتشارات: ارسباران (در صورتی که آخرین نسخه از ترجمه همین مترجم را هم تهیه کردند، مشکلی نیست و قابل استفاده است.)
7 1225000431 متون روانشناسی به انگلیسی (1) پایه 2 32 0 --- زبان و دروس عمومی 1 بسته آموزشی
8 1225000314 ورزش (1) عمومی 1 0 32 برای دانشجویان قم و تهران زبان و دروس عمومی 2  
1225000316 برای دانشجویان مجازی
9 1225000410 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن پایه 2 32 0 --- روان‌‌شناسی و ارتباطات 2 کتاب: تاریخ روانشناسی نویسنده: بی. آر. هرگنهان, انتشارات: ارسباران (تهران، چاپ اول، ۱۳۸۹، ۱ جلد)، تذکر استاد تولید: نکته: با توجه به اینکه کتاب معرفی شده حجم زیادی دارد (۸۱۴ صفحه) مطالب ارائه شده در کلاس به ضمیمه اسلایدها منبع امتحانی دانشجویان باشد.
جمع 18 واحد 256 64 .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1225000416 روانشناسی تحولی (2) پایه 2 32 0 روانشناسی تحولی (1) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 کتاب: روانشناسی رشد (ج ۱ و ۲) نویسنده: لورا برک؛ مترجم: یحیی سید محمدی, انتشارات: ارسباران، (در صورتی که آخرین نسخه از ترجمه همین مترجم را هم تهیه کردند، مشکلی نیست و قابل استفاده است.)
2 1225000432 متون روانشناسی به انگلیسی (2) پایه 2 32 0 متون روانشناسی به انگلیسی (1) زبان و دروس عمومی 1 بسته آموزشی
3 1225000421 روانشناسی فیزیولوژیک پایه 2 32 0 احساس و ادراک روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
4 1225000423 روش تحقیق (کمی و کیفی) پایه 3 32 32 آمار استنباطی روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 کتاب: روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی نویسنده: دکتر علی دلاور, انتشارات: ویرایش؛ تهران؛ ۱ جلد. (آخرین تاریخ ویرایش، آخرین تاریخ نشر)
5 1225000510 روانشناسی اجتماعی کاربردی تخصصی 2 32 0 روانشناسی اجتماعی روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 کتاب: روانشناسی اجتماعی کاربردی (۱ جلد) نویسنده: بونک و وگت (مترجم: صفاری‌نیا و حسن‌زاده), انتشارات: ویرایش؛ تهران؛ ۱۳۹۳
6 1225000422 روانشناسی یادگیری پایه 2 32 0 مباحث اساسي در روانشناسي (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 کتاب: نظریه‌های یادگیری انسان نویسنده: گی آر لفرانسوا؛ مترجم: یحیی سید محمدی, انتشارات: روان؛ تهران، ۱ جلد
7 1225000413 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان پایه 2 32 0 --- روان‌‌شناسی و ارتباطات 2  
8 1225000808 کلیات روانپزشکی اختیاری 2 32 0 آسیب‌شناسی روانی (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 2 (صرفاً برای دانشجویان ورودی 971) و دانشجویانی که تا ترم 4002 این درس را پاس نکردند باید درس روانشناسی اعتیاد را بگذرانند.
1225000809 روانشناسی اعتیاد --- روان‌‌شناسی و ارتباطات 2  
9 1225000302 اندیشه اسلامی (1) (مبدأ و معاد) عمومی 2 32 0 --- کلام 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت)
جمع 19 واحد 288 32 .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1225000419 روانشناسی شخصیت پایه 2 32 0 روانشناسی تحولی (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
2 1225000411 روان سنجی پایه 2 16 32 روش تحقیق(کمی و کیفی) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
3 1225000502 آسیب شناسی اجتماعی تخصصی 2 32 0 روانشناسی اجتماعی روان‌‌شناسی و ارتباطات 2  
4 1225000426 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی پایه 2 16 32 روش تحقیق(کمی و کیفی) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 کتاب: تحلیل داده های علوم رفتاری با برنامه spss (یک جلد) نویسنده: جولی پالانت - مترجم: اکبر رضایی, انتشارات: فروزش
5 1225000418 روانشناسی دین پایه 2 32 0 مباحث اساسي در روانشناسي (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 2 کتاب: درآمدی بر روانشناسی دین، مؤلف: مسعود آذربایجانی، مهدی موسوی، انتشارات: سمت (تهرن و قم، چاپ دوازدهم، ۱۳۹۵، ۱ جلد)
6 1225000420 روانشناسی شناختی پایه 2 32 0 روانشناسی فیزیولوژیک روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 کتاب: روانشناسی شناختی نویسنده: رابرت استرنبرگ (۲۰۰۹)/ ترجمه: کمال خرازی, انتشارات: سمت (تهران)
7 1225000402 انگیزش و هیجان پایه 2 32 0 روانشناسی فیزیولوژیک روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 کتاب: انگیزش و هیجان نویسنده: جان مارشال ریو (مترجم: یحیی سیدمحمدی), انتشارات: ویرایش (تهران ـ ۱ جلد)
8 1225000403 آسیب شناسی روانی (1) پایه 2 32 0 روانشناسی تحولی (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 کتاب: آسیب شناسی روانی نویسنده: ریچارد پی.هالجین و سوزان کراس وینبورن (مترجم: یحیی سید محمدی), انتشارات: نشر روان (تهران، چاپ پانزدهم،
9 1225000303 اندیشه اسلامی (2) (نبوت و امامت) عمومی 2 32 0 --- کلام 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
جمع 18 واحد 256 64 .... ....    
دروس نیم‌سال پنجم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1225000513 روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه (1) تخصصی 2 32 0 روانشناسی تحولی (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 بسته آموزشی
2 1225000414 روانشناسی تجربی پایه 3 16 64 روش تحقیق(کمی و کیفی) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
3 1225000404 آسیب شناسی روانی (2) پایه 2 32 0 آسیب شناسی روانی (1) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
4 1225000430 مبانی راهنمایی و مشاوره پایه 2 32 0 مباحث اساسي در روانشناسي (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 2  
5 1225000417 روانشناسی تربیتی پایه 2 32 0 روانشناسی یادگیری روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
6 1225000408 آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث (1) پایه 2 32 0 مباحث اساسي در روانشناسي (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
7 1225000512 روانشناسی صنعتی- سازمانی تخصصی 2 32 0 مباحث اساسي در روانشناسي (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 2  
8 1225000804 روانشناسی سالمندی اختیاری 2 32 0 روانشناسی تحولی (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 2  
9 1225000301 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) عمومی 2 32 0 --- زبان و دروس عمومی 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
جمع 19 واحد 272 64 .... ....    
دروس نیم‌سال ششم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1225000514 روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه (2) تخصصی 2 32 0 روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه (1) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
2 1225000504 آزمون های روانشناختی (1) تخصصی 2 16 32 روان سنجی روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
3 1225000807 مدیریت استرس (تنیدگی) اختیاری 2 32 0 آسیب شناسی روانی (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 2  
4 1225000518 نظریه های مشاوره و روان درمانی تخصصی 2 32 0 روانشناسی شخصیت / مبانی راهنمایی و مشاوره روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
5 1225000424 فلسفه علم روانشناسی پایه 2 32 0 مباحث اساسي در روانشناسي (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 2  
6 1225000409 آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث (2) پایه 2 32 0 آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث (1) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
7 1225000515 روانشناسی و مشاوره خانواده تخصصی 2 32 0 مبانی راهنمایی و مشاوره روان‌‌شناسی و ارتباطات 2  
8 1225000806 روانشناسی جنسیت اختیاری 2 32 0 روانشناسی تحولی (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 2  
9 1225000304 انقلاب اسلامی عمومی 2 32 0 --- زبان و دروس عمومی 2 بسته آموزشی
جمع 18 واحد 272 32 .... ....    
دروس نیم‌سال هفتم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1225000505 آزمون های روانشناختی (2) تخصصی 2 16 32 آزمون های روانشناختی (1) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
2 1225000508 توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه تخصصی 2 0 64 روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
3 1225000517 فنون مشاوره و روان درمانی تخصصی 2 16 32 نظریه های مشاوره و روان درمانی روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
4 1225000501 اصول روانشناسی بالینی تخصصی 2 32 0 آسیب شناسی روانی (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
5 1225000509 راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی تخصصی 2 32 0 مبانی راهنمایی و مشاوره روان‌‌شناسی و ارتباطات 2  
6 1225000507 پژوهش (عملی - انفرادی) در روانشناسی تخصصی 3 0 96 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
7 1225000305 تاریخ تحلیلی صدر اسلام عمومی 2 32 0 --- زبان و دروس عمومی 2 متن آموزشی درس گفتار
جمع 15 واحد 128 224 .... ....    
دروس نیم‌سال هشتم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1225000516 شیوه های اصلاح و تغییر رفتار تخصصی 2 16 32 مبانی راهنمایی و مشاوره روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
2 1225000506 بهداشت روانی تخصصی 2 32 0 آسیب شناسی روانی (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
3 1225000511 روانشناسی سلامت تخصصی 2 32 0 آسیب شناسی روانی (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
4 1225000503 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان تخصصی 2 32 0 آسیب شناسی روانی (2) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
5 1225000805 اخلاق حرفه ای اختیاری 2 32 0 مبانی راهنمایی و مشاوره روان‌‌شناسی و ارتباطات 2  
6 1225000310 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 32 0 --- زبان و دروس عمومی 2 کتاب: دانش خانواده و جمعیت (ویراست دوم)، مؤلف: جمعی از نویسندگان، انتشارات: دفتر نشر معارف، سال نشر: ۱۳۹۵
7 1225000309 تفسیر موضوعی قرآن عمومی 2 32 0 --- قرآن 2 متن آموزشی درس گفتار
جمع 14 واحد 208 32 .... ....    
جمع کل واحدها 138 واحد            

 

 ترم‌بندی در نامه شماره 1401/د/2007 ابلاغ شده است.