ترم‌بندی رشته فقه و حقوق اسلامی (ورودی مهر 98) مقطع کارشناسی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1227000401 ادبیات عرب (1) پایه 4 64 - .... زبان و دروس عمومی 1 کتاب: دستور کاربردی زبان عربی (جلد 1: آموزش صرف) نویسنده: عبدالرسول کشفی, انتشارات: کتاب طه
2 1227000406 مبانی اصول فقه پایه 3 48 - .... فقه و حقوق 2 بسته آموزشی
3 1227000405 مقدمه علم حقوق پایه 2 32 - .... فقه و حقوق 2 کتاب: مقدمه علم حقوق (با نگاهی به مباحث مقدماتی دانش فقه و قانون‌گذاری)، ابراهیم شفیعی سروستانی، انتشارات دار الحدیث
4 1227000306 ادبیات فارسی عمومی 3 48 - .... زبان و دروس عمومی 2 کتاب: ادبیات فارسی، تألیف: مهدی محبتی، انتشارات دارالحدیث
5 1227000301 تعلیم و تربیت اسلامی عمومی 2 32 - .... زبان و دروس عمومی 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
6 1227000412 اخلاق حقوق و قضا پایه 1 16 - .... فقه و حقوق 2  
7 1227000308 تربیت بدنی عمومی 1 4 20 برای دانشجویان قم و تهران زبان و دروس عمومی 2  
1227000310 برای دانشجویان مجازی متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
جمع 16 واحد 244 20 .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1227000402 ادبیات عرب (2) پایه 4 64 - ادبیات عرب (1) زبان و دروس عمومی 1 کتاب: نحو متوسطه، حمید محمدی، انتشارات دار العلم + ۲ جلسه متن آموزشی درس‌نوشتار (ویراسته)
2 1227000519 حقوق مدنی (1) تخصصی 2 32 - .... فقه و حقوق 2 کتاب: دورۀ مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول: اشخاص و اموال) نویسنده: سید حسین صفایی, انتشارات: میزان
3 1227000505 فقه (1) تخصصی 4 64 - .... فقه و حقوق 2  
4 1227000305 زبان انگلیسی عمومی عمومی 3 48 - .... زبان و دروس عمومی 1 کتاب: A course in English Book-Daneshgahe imam sadiq نویسنده: مصطفی شهیدی تبار, انتشارات: Daneshgahe imam sadiq
5 1227000309 ورزش (1) عمومی 1 - 32   زبان و دروس عمومی 2 برای دانشجویان قم و تهران
1227000311 برای دانشجویان مجازی
4 1227000516 تاریخ فقه و فقها تخصصی 2 32 - .... فقه و حقوق 2 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته)
7 1227000501 اصول فقه (1) تخصصی 4 64 - .... فقه و حقوق 1 کتاب: تحریر اصول الفقه (للمظفر) نویسنده: علیرضا امینی و سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه - سمت
جمع 20 واحد 304 32 .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1227000502 اصول فقه (2) تخصصی 4 64 - اصول فقه (1) فقه و حقوق 1 کتاب: تحریر اصول الفقه (للمظفر) نویسنده: علیرضا امینی و سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه - سمت
2 1227000506 فقه (2) تخصصی 4 64 - فقه (1) فقه و حقوق 2 کتاب: تحریر الروضه فی شرح اللمعه (جلد اول) نویسنده: علیرضا امینی ـ سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه ـ سمت
3 1227000507 فقه (3) تخصصی 4 64 - فقه (1) فقه و حقوق 2 کتاب: تحریر الروضه فی شرح اللمعه (جلد اول و دوم) نویسنده: علیرضا امینی ـ سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه ـ سمت
4 1227000531 حقوق جزای عمومی (1) تخصصی 2 32 - .... فقه و حقوق 2 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته)
5 1227000520 حقوق مدنی (2) تخصصی 2 32 - حقوق مدنی (1) فقه و حقوق 2  
6 1227000409 زبان تخصصی (1) پایه 2 32 - زبان عمومی زبان و دروس عمومی 1  
جمع 18 واحد 288 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1227000502 اصول فقه (2) تخصصی 4 64 - اصول فقه (1) فقه و حقوق 1 کتاب: تحریر اصول الفقه (للمظفر) نویسنده: علیرضا امینی و سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه - سمت
2 1227000506 فقه (2) تخصصی 4 64 - فقه (1) فقه و حقوق 2 کتاب: تحریر الروضه فی شرح اللمعه (جلد اول) نویسنده: علیرضا امینی ـ سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه ـ سمت + کتاب: دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (جلد اول)، محمد باقر ایروانی، انتشارات هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)
3 1227000507 فقه (3) تخصصی 4 64 - فقه (1) فقه و حقوق 2 کتاب: تحریر الروضه فی شرح اللمعه (جلد اول و دوم) نویسنده: علیرضا امینی ـ سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه ـ سمت
4 1227000531 حقوق جزای عمومی (1) تخصصی 2 32 - .... فقه و حقوق 2 (متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته
5 1227000520 حقوق مدنی (2) تخصصی 2 32 - حقوق مدنی (1) فقه و حقوق 2  
6 1227000409 زبان تخصصی (1) پایه 2 32 - زبان عمومی زبان و دروس عمومی 1  
جمع 18 واحد 288 - .... ....    
دروس نیم‌سال پنجم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1227000504 اصول فقه (4) تخصصی 4 64 - اصول فقه (3) فقه و حقوق 1 کتاب: تحریر اصول الفقه (للمظفر)، علیرضا امینی و سید محمد آیتی، انتشارات: طه ـ سمت
2 1227000510 فقه (6) تخصصی 4 64 - فقه (5) فقه و حقوق 2 تحریر الروضه فی شرح اللمعه. علیرضا امینی، سید محمد رضا آیتی. انتشارات: طه / سمت. جلد دوم + دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی. محمد باقر ایروانی. انتشارات هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران). جلد سوم.
3 1227000529 حقوق جزای اختصاصی (1) تخصصی 2 32 - حقوق جزای عمومی (1) فقه و حقوق 1 کتاب: بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی نویسنده: ایرج گلدوزیان, انتشارات: میزان
4 1227000533 آیین دادرسی مدنی (1) تخصصی 2 32 - .... فقه و حقوق 2 کتاب: آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین) (۳ جلدی) نویسنده: عبدالله شمس, انتشارات: دراک
5 1227000414 حقوق کار پایه 2 32 - .... فقه و حقوق 2 کتاب: حقوق کار (جلد اول) نویسنده: سید عزت الله عراقی, انتشارات: سمت + کتاب: قانون کار، جهانگیر منصور، نشر دوران
6 1227000522 حقوق مدنی (4) تخصصی 2 32 - حقوق مدنی (3) فقه و حقوق 2 کتاب: وقایع حقوقی مسئولیت مدنی نویسنده: ناصر کاتوزیان, انتشارات: شرکت سهامی انتشار
7 1227000407 کلام (1) پایه 2 32 - .... کلام 2 کتاب: کلام و عقاید (توحید و عدل) نویسنده: رضا برنجکار, انتشارات: نشر مشترک سازمان سمت و دانشکده علوم حدیث
جمع 18 واحد 288 - .... ....    
دروس نیم‌سال ششم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1227000530 حقوق جزای اختصاصی (2) تخصصی 2 32 - حقوق جزای اختصاصی (1) فقه و حقوق 1 کتاب: جرائم علیه اموال و مالکیت نویسنده: میرمحمد صادقی, انتشارات: میزان + بسته‌های آموزشی
2 1227000511 فقه (7) تخصصی 2 32 - فقه (5) فقه و حقوق 2 کتاب: دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (جلد سوم) نویسنده: محمد باقر ایروانی, انتشارات: هاجر (مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)
3 1227000512 فقه (8) تخصصی 2 32 - فقه (6) فقه و حقوق 2 کتاب: دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (جلد سوم) نویسنده: محمد باقر ایروانی, انتشارات: هاجر (مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)
4 1227000534 آیین دادرسی مدنی (2) تخصصی 2 32 - آیین دادرسی مدنی (1) فقه و حقوق 2  
5 1227000535 آیین دادرسی کیفری تخصصی 2 32 - حقوق جزای عمومی فقه و حقوق 2 کتاب: آیین دادرسی کیفری، محمد مهدی رحیمی ـ‌ محمد رضا الهی منش، انتشارات مجد
6 1227000523 حقوق مدنی (5) تخصصی 2 32 - حقوق مدنی (3) فقه و حقوق 2  
7 1227000408 کلام (2) پایه 2 32 - کلام (1) کلام 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
8 1227000413 منطق پایه 3 48 - .... کلام 2 کتاب: درآمدی بر منطق (منطق ۱) (ویژۀ فارغ التحصیلان دورۀ اول متوسطه) نویسنده: محمود منتظری مقدم, انتشارات: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (دفتر تدوین متون درسی)
جمع 17 واحد 272 - .... ....    
دروس نیم‌سال هفتم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1227000525 حقوق تجارت (1) تخصصی 2 32 - مقدمه علم حقوق فقه و حقوق 2  
2 1227000528 حقوق بین الملل عمومی تخصصی 2 32 - .... فقه و حقوق 2 کتاب: حقوق بین الملل عمومی، محمد رضا ضیایی بیگدلی، انتشارات گنج دانش
3 1227000524 حقوق مدنی (6) تخصصی 2 32 - حقوق مدنی (3) فقه و حقوق 2  
4 1227000404 منطق حقوق پایه 2 32 - منطق فقه و حقوق 1  
5 1227000415 کلام جدید پایه 2 32 - .... کلام 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
1227000417 حقوق تطبیقی برای دانشجویان مجازی فقه و حقوق 2 کتاب: حقوق تطبیقی نویسنده: عبدالحسین شیروی, انتشارات: سمت (۱ جلد)
6 1227000403 تفسیر قرآن (آیات الاحکام) پایه 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: آیات الاحکام نویسنده: کاظم مدیر شانه‌چی, انتشارات: سمت
7 1227000514 قواعد فقه مدنی تخصصی 2 32 - فقه و اصول فقه و حقوق 2 کتاب: یکصد قاعدۀ فقهی نویسنده: سید کاظم مصطفوی (ترجمه: عزیز الله فهیمی), انتشارات: خرسندی
8 1227000517 حقوق اساسی تخصصی 2 32 - .... فقه و حقوق 2 کتاب: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مؤلف: حسین جوان آراسته، انتشارات: دارالحدیث
جمع 16 واحد 256 - .... ....    
دروس نیم‌سال هشتم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1227000526 حقوق تجارت (2) تخصصی 2 32 - حقوق تجارت (1) فقه و حقوق 2  
2 1227000527 حقوق بین الملل خصوصی تخصصی 2 32 - مقدمه علم حقوق فقه و حقوق 2 کتاب: حقوق بین الملل خصوصی نویسنده: محمد نصیری, انتشارات: آگاه (تهران)، چاپ اول (۱۳۷۲)، یک جلد
3 1227000513 فقه تطبیقی تخصصی 2 32 - فقه (6) فقه و حقوق 2 کتاب: فقه تطبیقی استدلالی،‌ دیه و قصاص زنان نویسنده: ابراهیم شفیعی سروستانی, انتشارات: مرکز علمی فرهنگی مجد
4 1227000416 فقه پزشکی پایه 2 32 - .... فقه و حقوق 2  
5 1227000411 درایة الحدیث پایه 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: درایة الحدیث (بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین) نویسنده: شادی نفیسی, انتشارات: سمت
6 1227000515 قواعد فقه جزایی تخصصی 2 32 - قواعد فقه مدنی فقه و حقوق 2 کتاب: یکصد قاعدۀ فقهی نویسنده: سید کاظم مصطفوی (ترجمه: عزیز الله فهیمی), انتشارات: خرسندی
7 1227000302 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 32 - .... زبان و دروس عمومی 2 کتاب: دانش خانواده و جمعیت (ویراست دوم) نویسنده: جمعی از نویسندگان, انتشارات: دفتر نشر معارف
8 1227000518 حقوق اداری تخصصی 2 32 - .... فقه و حقوق 2  
جمع 16 واحد 256 - .... ....    
جمع کل واحدها 139 واحد