ترم‌بندی رشته علوم حدیث (ورودی مهر 92 به بعد) مقطع کارشناسی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1201000501  تاریخ حدیث شیعه (1) تخصصی 2 32 - ---- حدیث 2 کتاب: تاریخ حدیث شیعه (۱) (عصر حضور) نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: سمت
2 1201000453 صرف عربی (1) پایه 1 32 - ندارد زبان و دروس عمومی 1 کتاب: الامثله و صرف میر نویسنده: میر شریف جرجانی, انتشارات: دانشکده اصول دین
3 1201000450  نحو عربی (1) پایه 2 64 - ندارد زبان و دروس عمومی 1 کتاب: آموزش نحو عربی (۱) نویسنده: عبدالهادی فقهی‌زاده, انتشارات: بنیاد حقوقی میزان؛ درس 1 تا 22 + درس 35 تا 39 کتاب
4 1201000402 اخلاق پایه 2 32 - ---- زبان و دروس عمومی 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
5 1201000403 تاریخ عصر بعثت  پایه 2 32 - ---- زبان و دروس عمومی 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
6 1201000406 سیره پیشوایان دینی پایه 2 32 - ---- زبان و دروس عمومی 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
7 1201000410  منطق (1) پایه 2 32 - ---- کلام 1 کتاب: درآمدی بر منطق (منطق ۱) (ویژۀ فارغ التحصیلان دورۀ اول متوسطه) نویسنده: محمود منتظری مقدم, انتشارات: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (دفتر تدوین متون درسی) ـ بخش تصورات
8 12010000704 تجوید و آواشناسی پیش‌نیاز 2 32 - .... قرآن 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
جمع 15 واحد 288 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1201000503 اصطلاحات حدیثی تخصصی 2 32 - ندارد حدیث 2 کتاب: درایة الحدیث (بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین) نویسنده: شادی نفیسی, انتشارات: سمت
2 1201000502  تاریخ حدیث شیعه (2) تخصصی 2 32 -  تاریخ حدیث شیعه (1) حدیث 2 کتاب: تاریخ حدیث شیعه (۲) نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: سمت
3 1201000454  صرف عربی (2) پایه 1 32 - صرف عربی (1) زبان و دروس عمومی 1 کتاب: الامثله و صرف میر نویسنده: میر شریف جرجانی, انتشارات: دانشکده اصول دین
4 1201000451  نحو عربی (2) پایه 2 64 -  نحو عربی (1) زبان و دروس عمومی 1 کتاب: نحو عربی (۱) نویسنده: عبدالهادی فقهی‌زاده, انتشارات: میزان + متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)؛ درس 23 تا 34 کتاب + درس 1 تا 10 و 22 تا 25 متن آموزشی درس نوشتار
5 1201000434  مكالمه عربی (1) پایه 1 - 32 صرف عربی (1) زبان و دروس عمومی 1 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
6 1201000444  روش تحقیق  پایه 2 32 - ---- زبان و دروس عمومی 1 کتاب: آموزش پژوهش نویسنده: سید حمید حسینی, انتشارات: شمیم یاس ولایت
7 1201000404 تاریخ تشیع (1) پایه 2 32 - تاریخ عصر بعثت  زبان و دروس عمومی 2 کتاب: تاریخ تحلیلی دوران امامت امام علی نویسنده: محمد حسین رجبی (دوانی), انتشارات: دانشگاه امام حسین
8 1201000411  منطق (2) پایه 2 32 -  منطق (1) کلام 1 کتاب: درآمدی بر منطق (منطق ۱) (ویژۀ فارغ التحصیلان دورۀ اول متوسطه) نویسنده: محمود منتظری مقدم, انتشارات: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (دفتر تدوین متون درسی) ـ بخش تصدیقات
9 1201000422 اصول فقه (1)  پایه 2 32 - ---- فقه و حقوق 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
10 1201000302 فارسی عمومی 3 48 - ---- زبان و دروس عمومی 2 کتاب: ادبیات فارسی نویسنده: مهدی محبتی, انتشارات: دارالحدیث
جمع 19 واحد 336 32 .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1201000528 دانش و منابع رجالی شیعه تخصصی 2 32 - اصطلاحات حدیثی حدیث 2 متن آموزشی درس گفتار
2 1201000504  سبک شناسی كتب حدیثی تخصصی 2 32 -  اصطلاحات حدیثی حدیث 2 کتاب: سبک‌شناخت کتابهای حدیثی نویسنده: مهدی غلامعلی, انتشارات: سمت
3 1201000505  جوامع حدیثی شیعه تخصصی 2 32 -  تاریخ حدیث شیعه (1) حدیث 2 کتاب: جوامع حدیثی شیعه نویسنده: هادی حجت, انتشارات: سمت
4 1201000456 صرف عربی (3) پایه 1 32 - صرف عربی (2) زبان و دروس عمومی 1 کتاب: آموزش صرف عربی نویسنده: عبدالهادی فقهی‌زاده, انتشارات: نشر مشترک سازمان سمت و دانشکده علوم حدیث
5 1201000452  نحو عربی (3) پایه 1 64 - نحو عربی (2) زبان و دروس عمومی 1 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)؛ درس 11 تا 21 و 26 تا 35 متن آموزشی درس نوشتار
6 1201000435  مكالمه عربی(2) پایه 1 - 32  مكالمه عربی(1) زبان و دروس عمومی 1 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
7 1201000412 كلام و عقاید (1) پایه 2 32 - ---- کلام 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
8 1201000405  تاریخ تشیع (2) پایه 2 32 - تاریخ تشیع (1) زبان و دروس عمومی 2 متن آموزشی درس گفتار
9 1201000423 اصول فقه (2) پایه 2 32 - اصول فقه (1)  فقه و حقوق 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
10 1201000409  آشنایی با فلسفه اسلامی پایه 2 32 - ---- کلام 2 کتاب: آشنایی با علوم اسلامی (کلام، فلسفه، عرفان) نویسنده: رضا برنجکار, انتشارات: سمت
11 1201000101 انقلاب اسلامی عمومی 2 32 - ---- زبان و دروس عمومی 2 بستۀ آموزشی
جمع 19 واحد 352 32 .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1201000514 مبانی فهم حدیث تخصصی 2 32 -  اصطلاحات حدیثی حدیث 1 کتاب: درسنامۀ فقه الحدیث نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: دار الحدیث
2 1201000523  آشنایی با نهج البلاغه تخصصی 2 32 - ---- نهج‌البلاغه 2 کتاب: شناخت‌نامۀ نهج البلاغه نویسنده: احمد غلامعلی, انتشارات: سمت
3 1201000506  جوامع حدیثی اهل سنت تخصصی 2 32 -  اصطلاحات حدیثی حدیث 2 کتاب: جوامع حدیثی اهل سنت نویسنده: مجید معارف, انتشارات: سمت
4 1201000457 صرف عربی (4) پایه 1 32 - صرف عربی (3) زبان و دروس عمومی 1 کتاب: آموزش صرف عربی نویسنده: عبدالهادی فقهی‌زاده, انتشارات: نشر مشترک سازمان سمت و دانشکده علوم حدیث
5 1201000455  نحو عربی (4) پایه 1 64 -  نحو عربی (3) زبان و دروس عمومی 1 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) + کتاب: نحو عربی (۳) نویسنده: عبدالهادی فقهی‌زاده, انتشارات: میزان؛ درس 36 تا 40 متن آموزشی درس نوشتار + کل کتاب نحو عربی (3)
6 1201000419  آشنایی با علوم قرآنی پایه 2 32 - ---- قرآن 2 کتاب: علوم قرآنی (ویژۀ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) نویسنده: محمد کاظم شاکر, انتشارات: دانشگاه قم
7 1201000448 كلام و عقاید (2) پایه 2 32 - كلام و عقاید (1) کلام 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
8 1201000436  مكالمه عربی (3 ) پایه 1 - 32  مكالمه عربی(2) زبان و دروس عمومی 1 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
9 1201000424  فقه (1) پایه 2 32 - اصول فقه (2) فقه و حقوق 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
جمع 15 واحد 288 32 .... ....    
دروس نیم‌سال پنجم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1201000517  فقه الحدیث (1) تخصصی 2 32 -  مبانی فهم حدیث حدیث 1 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
2 1201000433  ترجمه عربی به فارسی  پایه 2 32 -  نحو عربی (2) زبان و دروس عمومی 1 کتاب: کارگاه روش ترجمه نویسنده: عبدالهادی فقهی‌زاده, انتشارات: سمت
3 1201000437 قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها پایه 1 32 -  مكالمه عربی(2) زبان و دروس عمومی 1 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
4 1201000425  فقه (2) پایه 2 32 -  فقه (1) فقه و حقوق 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
5 1201000449  كلام و عقاید (3) پایه 2 32 - كلام و عقاید (2) کلام 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
6 1201000420  تفسیر قرآن (1) پایه 2 32 -  آشنایی با علوم قرآنی قرآن 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
7 1201000309 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 32 - ---- زبان و دروس عمومی 2 کتاب: دانش خانواده و جمعیت (ویراست دوم) نویسنده: جمعی از نویسندگان, انتشارات: دفتر نشر معارف
8 1201000310 تربيت بدني عمومی 1 16 16 ---- زبان و دروس عمومی 2 برای دانشجویان قم و تهران
1201000312 برای دانشجویان مجازی / متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
9 1201000301 زبان خارجی عمومی 3 48 - ---- زبان و دروس عمومی 1 کتاب: A course in English Book-Daneshgahe imam sadiq نویسنده: مصطفی شهیدی تبار, انتشارات: Daneshgahe imam sadiq 
جمع 17 واحد 288 16 .... ....    
دروس نیم‌سال ششم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1201000518 فقه الحدیث (2) تخصصی 2 32 -  مبانی فهم حدیث حدیث 1 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
2 1201000515  نقد و وضع حدیث تخصصی 2 32 -  مبانی فهم حدیث حدیث 2 کتاب: وضع و نقد حدیث نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: سمت
3 1201000439 اعراب قرآن و حدیث پایه 2 32 -  نحو عربی (3) زبان و دروس عمومی 1 کتاب: نحو کاربردی؛ ساختارهای نحوی در آیات و روایات نویسنده: سید محمد منصوری (حسینی‌نیا), انتشارات: دارالحدیث
4 1201000438  قرائت و درک متون معاصر پایه 2 32 - قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها زبان و دروس عمومی 1 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
5 1201000421  تفسیر قرآن (2) پایه 2 32 -  تفسیر قرآن (1) قرآن 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
6 1201000407  زبان تخصصی (1) پایه 2 32 - زبان خارجی زبان و دروس عمومی 1 کتاب: زبان انگلیسی تخصصی (۱) نویسنده: محمود واعظی, انتشارات: میزان
7 1201000431  علوم بلاغی (1) پایه 2 32 -  نحو عربی (3) زبان و دروس عمومی 1 کتاب: بلاغت کاربردی؛ علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی در قرآن و حدیث نویسنده: سید محمد منصوری (حسینی‌نیا), انتشارات: دارالحدیث
8 1201000446 کلام و عقاید (4) پایه 2 32 - کلام و عقاید (3) کلام 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت)
9 1201000311 ورزش 1 عمومی 1 - 32 ---- زبان و دروس عمومی 2 برای دانشجویان قم و تهران
1201000313 برای دانشجویان مجازی
جمع 17 واحد 256 32 .... ....    
دروس نیم‌سال هفتم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1201000519  فقه الحدیث (3) تخصصی 2 32 - فقه (2) _ مبانی فهم حدیث حدیث 1 کتاب: فقه الحدیث کاربردی (احادیث صوم در آیینۀ فقاهت) نویسنده: علی راد, انتشارات: دار الحدیث
2 1201000529  توثیقات عام وخاص تخصصی 2 32 - دانش و منابع رجالی شیعه حدیث 2 کتاب: قواعد توثیق راویان نویسنده: محمد کاظم رحمان ستایش و روح الله شهیدی, انتشارات: دارالحدیث
3 1201000526 قرائت و درک متون حدیثی (1) تخصصی 2 32 - نحو (2) حدیث 2 کتاب: حدیث خوانی روشمند؛ درسنامۀ قرائت و درک متون حدیثی نویسنده: مهدی غلامعلی, انتشارات: جمال
4 1201000415  آشنایی با ادیان توحیدی پایه 2 32 - ---- کلام 1 کتاب: آشنایی با ادیان آسمانی نویسنده: محمد جواد باغبانی آرانی, انتشارات: دارالحدیث
5 1201000408  زبان تخصصی (2) پایه 2 32 - زبان تخصصی (1) زبان و دروس عمومی 1 کتاب: زبان انگلیسی تخصصی (۲) نویسنده: محمود واعظی, انتشارات: میزان
6 1201000447 کلام و عقاید (5) پایه 2 32 - ندارد کلام 2 کتاب: معاد نویسنده: سید محسن میرباقری, انتشارات: نورالمجتبی
7 1201000445 قرائت و درک متون تفسیری پایه 2 32 - ---- قرآن 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
8 1201000432 علوم بلاغی (2) پایه 2 32 -  علوم بلاغی (1) زبان و دروس عمومی 1 کتاب: بلاغت کاربردی؛ علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی در قرآن و حدیث نویسنده: سید محمد منصوری (حسینی‌نیا), انتشارات: دارالحدیث
جمع 16 واحد 256 - .... ....    
دروس نیم‌سال هشتم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1201000521 مشكل الحدیث تخصصی 2 32 - نحو عربی (3) _ فقه الحدیث (3) حدیث 2 کتاب: درآمدی بر فهم احادیث مشکل نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: دارالحدیث
2 1201000516  مبانی و روش‌های تبلیغ در قرآن و سنت تخصصی 2 32 -  قرائت و درک متون حدیثی حدیث 2 متن آموزشی درس گفتار
3 1201000520  اختلاف حدیث تخصصی 2 32 -  فقه الحدیث (3) حدیث 2 کتاب: اختلاف الحدیث نویسنده: مرتضی خوش نصیب, انتشارات: دارالحدیث
4 1201000524  مستشرقان و حدیث تخصصی 2 32 - مبانی فهم حدیث _نقد و وضع حدیث حدیث 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
5 1201000522  مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین تخصصی 2 32 - کلام و عقاید (3) حدیث 2 کتاب: مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: دارالحدیث
6 1201000527 مبانی نظری و تطبیقی سندشناسی تخصصی 2 32 - توثیقات عام و خاص حدیث 1 کتاب: سند شناسی؛ رجال کاربردی با شیوه بررسی اسناد نویسنده: مهدی غلامعلی, انتشارات: دارالحدیث
7 1201000418  كلام جدید پایه 2 32 - آشنایی با فلسفه اسلامی  کلام 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
8 1201000525  شبهه شناسی تخصصی 2 32 - کلام و عقاید (5) کلام 2 کتاب: شبهه شناسی نویسنده: هادی صادقی, انتشارات: دار الحدیث
9 1201000416 آشنایی با فرق اسلامی پایه 2 32 - ---- کلام 2 کتاب: آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی نویسنده: رضا برنجکار, انتشارات: کتاب طه
جمع 18 واحد 288 - .... ....    
جمع کل واحدها 136 واحد