ترم‌بندی رشته علوم و معارف قرآن (ورودی مهر 92 به بعد) مقطع کارشناسی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1202000449 صرف عربی (1) پایه یک معادل دو 32 - ---- زبان و دروس عمومی 1  
2 1202000445  نحو عربی (1) پایه دو معادل چهار 64 - ---- زبان و دروس عمومی 1  
3 1202000441 تجوید و آواشناسی پایه صفر معادل دو 32 - ---- معارف قرآن 2  
4 1202000402 اخلاق پایه 2 32 - ---- زبان و دروس عمومی 2  
5 1202000405 سیره پیشوایان دینی پایه 2 32 - ---- زبان و دروس عمومی 2  
6 1202000406 آشنایی با قرآن و علوم آن پایه 2 32 - ---- معارف قرآن 2  
7 1202000418 تاریخ حدیث پایه 2 32 - ---- حدیث 2  
8 1202000403 تاریخ عصر بعثت  پایه 2 32 - ---- زبان و دروس عمومی 2  
9 1202000409 منطق پایه 2 32 - ---- کلام 1  
جمع 15 معادل 20 واحد  320 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1202000503 مبانی و قواعد تفسیر قرآن تخصصی 2 32 - آشنایی با قرآن و علوم آن  معارف قرآن 2  
2 1202000450  صرف عربی (2) پایه یک معادل دو 32 - صرف عربی (1) زبان و دروس عمومی 1  
3 1202000446  نحو عربی (2) پایه دو معادل چهار 64 -  نحو عربی (1) زبان و دروس عمومی 1  
4 1202000434  مكالمه عربی(1) پایه یک معادل دو - 32 صرف عربی (1) زبان و دروس عمومی 1  
5 1202000440 آشنایی با وحی و کتب آسمانی پایه 2 32 - آشنایی با قرآن و علوم آن  معارف قرآن 2  
6 1202000404 تاریخ تشیع  پایه 2 32 - تاریخ عصر بعثت  زبان و دروس عمومی 2  
7 1202000417 مصطلحات حدیثی پایه 2 32 - ---- حدیث 2  
8 1202000422 اصول فقه (1)  پایه 2 32 - منطق  فقه و حقوق 2  
9 1202000401  روش تحقیق پایه 2 32 - ---- معارف قرآن 1  
10 1202000302 فارسی عمومی 3 48 - ---- زبان و دروس عمومی 2  
جمع 19 معادل 23واحد 336 32 .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1202000501 تاریخ قرآن تخصصی 2 32 - آشنایی با قرآن و علوم آن  معارف قرآن 2  
2 1202000507 علوم قرآن (1) تخصصی 2 32 - آشنایی با قرآن و علوم آن  معارف قرآن 2  
3 1202000514 تفسیر ترتیبی (1) تخصصی 2 32 - مبانی و قواعد تفسیر قرآن  معارف قرآن 2  
4 1202000451 صرف عربی (3) پایه یک معادل دو 32 - صرف عربی (2) زبان و دروس عمومی 1  
5 1202000447  نحو عربی (3) پایه یک معادل چهار 64 -  نحو عربی (2) زبان و دروس عمومی 1  
6 1202000435  مكالمه عربی(2) پایه یک معادل دو - 32  مكالمه عربی(1) زبان و دروس عمومی 1  
7 1202000419 منابع حدیث پایه 2 32 - تاریخ حدیث حدیث 2  
8 1202000423 اصول فقه (2) پایه 2 32 - اصول فقه (1) فقه و حقوق 2  
9 1202000410 آشنایی با فلسفه اسلامی پایه 2 32 - منطق کلام 2  
10 1202000442 سبکهای تلاوت و حفظ قرآن پایه صفر معادل دو 32 - تجوید و آواشناسی معارف قرآن 2  
11 1202000101 انقلاب اسلامی عمومی 2 32 - ندارد زبان و دروس عمومی 2  
12 1202000411 كلام و عقاید (1) پایه 2 32 - ---- کلام 2  
جمع 19 معادل 26 واحد 384 32 .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1202000505 مبانی فهم حدیث تخصصی 2 32 - مصطلاحات حدیثی  حدیث 1  
2 1202000515 تفسیر ترتیبی (2) تخصصی 2 32 - مبانی و قواعد تفسیر قرآن  معارف قرآن 2  
3 1202000508 علوم قرآن (2) تخصصی 2 32 - اصول فقه(2) معارف قرآن 2  
4 1202000504 روشها و گرایشهای تفسیری تخصصی 2 32 - مبانی و قواعد تفسیر قرآن  معارف قرآن 2  
5 1202000436  مكالمه عربی (3) پایه یک معادل دو - 32  مكالمه عربی(2) زبان و دروس عمومی 1  
6 1202000448 نحو عربی (4) پایه یک معادل چهار 64 - نحو عربی (3) زبان و دروس عمومی 1  
7 1202000452 صرف عربی (4) پایه یک معادل دو 32 - صرف عربی (3) زبان و دروس عمومی 1  
8 1202000420 آشنایی با علم رجال پایه یک معادل دو 32 - منابع حدیث  حدیث 2  
9 1202000424  فقه (1) پایه 2 32 - اصول فقه (2) فقه و حقوق 2  
جمع 14 معادل 20 واحد 288 32 .... ....    
دروس نیم‌سال پنجم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1202000509 علوم قرآن (3) تخصصی 2 32 - علوم قرآن (2) معارف قرآن 2  
2 1202000516 تفسیر ترتیبی (3) تخصصی 2 32 - مبانی و قواعد تفسیر قرآن  معارف قرآن 2  
3 1202000518 تفسیر موضوعی (1) تخصصی 2 32 - تفسیر ترتیبی (1) معارف قرآن 2  
4 1202000437 قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها پایه یک معادل دو 32 -  مكالمه عربی(2) زبان و دروس عمومی 1  
5 1202000433  ترجمه عربی به فارسی  پایه 2 32 -  نحو عربی (2) زبان و دروس عمومی 1  
6 1202000412 كلام و عقاید (2) پایه 2 32 - كلام و عقاید (1) کلام 2  
7 1202000301 زبان خارجی عمومی 3 48 - ---- زبان و دروس عمومی 1  
8 1202000308 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 32 - ندارد زبان و دروس عمومی 2  
9 1202000425  فقه (2) پایه 2 32 -  فقه (1) فقه و حقوق 2  
10 1202000311 تربيت بدني (مجازي) عمومی 1 16 16 ---- زبان و دروس عمومی 2  
جمع 19معادل 20 واحد 320 16 .... ....    
دروس نیم‌سال ششم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1202000523 ترجمۀ قرآن (1) تخصصی 2 32 - ترجمه عربی به فارسی معارف قرآن 2  
2 1202000517 تفسیر ترتیبی (4) تخصصی 2 32 - تفسیر ترتیبی (3) معارف قرآن 2  
3 1202000512 آشنایی با متون تفسیری (1) تخصصی 2 32 - مبانی و قواعد تفسیر قرآن  معارف قرآن 2  
4 1202000519 تفسیر موضوعی (2) تخصصی 2 32 - تفسیر موضوعی (1) معارف قرآن 2  
5 1202000506 نقد و وضع حدیث تخصصی 2 32 - مبانی فهم حدیث حدیث 2  
6 1202000438  قرائت و درک متون معاصر عربی پایه 2 32 - قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها زبان و دروس عمومی 1  
7 1202000413  کلام و عقاید (3) پایه 2 32 - کلام و عقاید (2) کلام 2  
8 1202000431  علوم بلاغی (1) پایه 2 32 -  نحو عربی (3) زبان و دروس عمومی 1  
9 1202000407  زبان تخصصی (1) پایه 2 32 - زبان خارجي زبان و دروس عمومی 1  
10 1202000439 اعراب قرآن  پایه 2 32 - نحو عربی (3) زبان و دروس عمومی 1  
جمع 20 واحد 320 - .... ....    
دروس نیم‌سال هفتم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1202000524 ترجمۀ قرآن (2) تخصصی 2 32 - ترجمه قرآن (1) معارف قرآن 2  
2 1202000520 تفسیر موضوعی (3) تخصصی 2 32 - تفسیر موضوعی (1) معارف قرآن 2  
3 1202000513 آشنایی با متون تفسیری (2) تخصصی 2 32 - آشنایی با متون تفسیری (1) معارف قرآن 2  
4 1202000502 تاریخ تفسیر تخصصی 2 32 - آشنایی با قرآن و علوم آن  معارف قرآن 2  
5 1202000421 فقه الحدیث پایه یک معادل دو 32 - مبانی فهم حدیث حدیث 1  
6 1202000432 علوم بلاغی (2) پایه 2 32 -  علوم بلاغی (1) زبان و دروس عمومی 1  
7 1202000414 آشنایی با ادیان توحیدی پایه 2 32 - ندارد کلام 1  
8 1202000408  زبان تخصصی (2) پایه 2 32 -  زبان تخصصی (1) زبان و دروس عمومی 1  
9 1202000312 ورزش 1 عمومی یک معادل صفر - 32 ---- زبان و دروس عمومی 2  
جمع 16 واحد 256 32 .... ....    
دروس نیم‌سال هشتم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1202000511 بلاغت قرآن تخصصی 2 32 0 علوم قرآن (2) زبان و دروس عمومی 1  
2 1202000510 سبک‌شناسی بیان قرآن تخصصی 2 32 0 آشنایی با قرآن و علوم آن  معارف قرآن 2  
3 1202000521 تفسیر موضوعی (4) تخصصی 2 32 0 فقه (2) _ تفسیر موضوعی (1) معارف قرآن 2  
4 1202000525 قرآن و خاورشناسان تخصصی 2 32 0 روشها و گرایش های تفسیری _ تاریخ قرآن معارف قرآن 2  
5 1202000522 مفردات قرآن تخصصی 2 32 0 مبانی و قواعد تفسیر قرآن  معارف قرآن 2  
6 1202000416  كلام جدید پایه 2 32 0  آشنایی با فلسفه اسلامی کلام 2  
7 1202000415 آشنایی با فرق اسلامی پایه 2 32 0 كلام و عقاید (2) کلام 2  
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
جمع کل واحدها 136 واحد