ترمبندی رشته علوم قرآن و حدیث (ورودی قبل از1400) مقطع دکتری تخصصی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
1 1405000511 تفسیر (1) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
2 1405000506 رجال حدیث تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
3 1405000507 فقه الحدیث تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
جمع 6     96  
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
4 1405000512 تفسیر (2) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
5 1405000503 زبان قرآن تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
6 1405000508 نقد و بررسی درباره احادیث موضوعه تخصصی 2 32 ـ 32 فقه الحدیث حدیث
جمع 6     96  
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
7 1405000504 نقد و بررسی مکاتب و روشهای تفسیری تخصصی 2 32 ـ 32 زبان قرآن قرآن
8 1405000505 نقد و بررسی آراء معاصران درباره قرآن و حدیث تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
9 1405000509 تحقیق درباره جوامع حدیثی کهن و متاخر فریقین تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
جمع 6     96  
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
10 1400000001 آزمون جامع دکتری ـ ـ ـ ـ ـ ندارد ـ
11 1400000002 آزمون زبان (جایگزین تافل) ـ ـ ـ ـ ـ ندارد ـ
1400000003 آزمون کفایت زبان عربی (اشتمال)
12 1405000510 رساله دکتری ـ 18 ـ ـ ـ ندارد ـ
جمع 18        

نکته: دانشجویان می‌بایست در سال اول تحصیلی(حداکثر تا پایان نیم‌سال‌دوم) گواهی احراز توانایی در زبان خارجی (آزمون زبان جایگزین تافل یا آزمون کفایت زبان عربی ـ اشتمال) را به دانشگاه ارائه دهند.