ترمبندی رشته علوم و معارف نهج البلاغه (ورودی 1400 به بعد) مقطع دکتری تخصصی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
1 1407000517 هندسه دانشی نهج البلاغه تخصصی 2 32   32 ندارد نهج البلاغه
2 1407000518 نسخه‌شناسی، تصحیح متن و ترجمه نهج‌البلاغه تخصصی 2 32   32 ندارد نهج البلاغه
3 1407000513 مفاهیم اخلاقی در نهج البلاغه تخصصی 2 32   32 ندارد نهج البلاغه
4 1407001001 مبانی فهم نهج البلاغه جبرانی 2 32   32 ندارد نهج البلاغه
جمع 8   128  
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
5 1407000503 معرفت شناسی دین در نهج البلاغه تخصصی 2 32   32 ندارد نهج البلاغه
6 1407000514 اندیشه اجتماعی در نهج البلاغه تخصصی 2 32   32 ندارد نهج البلاغه
7 1407000515 روش‌های پژوهش در متون دینی با تأکید بر نهج‌البلاغه تخصصی 2 32   32 ندارد نهج البلاغه
8 1407001004 کارگاه آموزشی و پژوهشی نهج البلاغه جبرانی 2 32   32 ندارد نهج البلاغه
جمع 8   128  
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
9 1407000501 زبان نهج البلاغه تخصصی 2 32   32 ندارد نهج البلاغه
10 1407000504 تاریخ در نهج البلاغه تخصصی 2 32   32 ندارد نهج البلاغه
11 1407000516 اندیشه سیاسی در نهج‌البلاغه تخصصی 2 32   32 ندارد نهج البلاغه
جمع 6   96  
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
12 1400000001 آزمون جامع دکتری ـ ـ ـ ـ ـ ندارد ـ
13 1400000002 آزمون زبان (جایگزین تافل) ـ ـ ـ ـ ـ ندارد ـ
1400000003 آزمون کفایت زبان عربی (اشتمال)
14 1407000512 رساله دکتری ـ 18 ـ ـ ـ ندارد ـ
جمع 18      

ترم‌بندی در نامه شماره 1400/د/1992 ابلاغ شده است.

نکته: دانشجویان می‌بایست در سال اول تحصیلی(حداکثر تا پایان نیم‌سال‌دوم) گواهی احراز توانایی در زبان خارجی (آزمون زبان جایگزین تافل یا آزمون کفایت زبان عربی ـ اشتمال) را به دانشگاه ارائه دهند.