ترم‌بندی رشته فقه و حقوق اسلامی (ورودی مهر 95 به بعد) مقطع کارشناسی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1203000313 ادبیات فارسی عمومی 3 48 - .... عمومی و زبان 2 کتاب: ادبیات فارسی، تألیف: مهدی محبتی، انتشارات دارالحدیث
2 1203000307 تعلیم و تربیت اسلامی عمومی 2 32 - .... عمومی و زبان 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
3 1203000401 ادبیات عرب (1) پایه 3 48 - .... عمومی و زبان 1 کتاب: صرف مقدماتی نویسنده: حمید محمدی, انتشارات: دار العلم + ۶ جلسه متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
4 1203000412 تفسیر قرآن (1) پایه 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: درآمدی بر کلیات تفسیر و تفسیر سور منتخب نویسنده: حسین تقی‌پور, انتشارات: دارالحدیث
5 1203000414 علوم قرآن پایه 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: علوم قرآنی (ویژۀ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)، مؤلف: محمد کاظم شاکر، انتشارات دانشگاه قم
6 1203000439 تاریخ تحلیلی اسلام پایه 3 48 - .... عمومی و زبان 2 نیمه نخست: متن آموزشی درس‌نوشتار (ویراسته)؛ تاریخ عصر بعثت (کارشناسی علوم حدیث) + نیمه دوم: متن آموزشی درس‌گفتار (موقت)؛ تاریخ تشیع (کارشناسی معارف قرآن)
7 1203000420 مقدمه علم حقوق پایه 2 32 - .... فقه و حقوق 2 کتاب: مقدمۀ علم حقوق (با نگاهی به مباحث مقدماتی دانش فقه و قانونگذاری) نویسنده: ابراهیم شفیعی سروستانی, انتشارات: دارالحدیث
جمع 17 واحد 272 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1203000405 منطق (1) پایه 3 48 - .... کلام 1 کتاب: درآمدی بر منطق (ویژۀ فارغ التحصیلان دبیرستان) نویسنده: محمود منتظری مقدم, انتشارات: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (دفتر تدوین متون درسی)
2 1203000413 تفسیر قرآن (2) پایه 2 32 - تفسیر قرآن (1) قرآن 2 کتاب: تفسیر عرفانی سوره‌های واقعه، طارق و اعلی نویسنده: ناصر قوامی, انتشارات: طوبی
3 1203000312 زبان انگلیسی عمومی عمومی 3 48 - .... عمومی و زبان 1 کتاب: A course in English Book-Daneshgahe imam sadiq نویسنده: مصطفی شهیدی تبار, انتشارات: Daneshgahe imam sadiq
4 1203000402 ادبیات عرب (2) پایه 3 48 - ادبیات عرب (1) عمومی و زبان 1 کتاب: نحو متوسطه نویسنده: حمید محمدی, انتشارات: دار العلم + ۳ جلسه متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته
5 1203000518 حقوق مدنی (1) تخصصی 2 32 - مقدمه علم حقوق فقه و حقوق 2 کتاب: دورۀ مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول: اشخاص و اموال) نویسنده: سید حسین صفایی, انتشارات: میزان
6 1203000506 فقه (1) تخصصی 3 48 - .... فقه و حقوق 2 کتاب: تحریر الروضه فی شرح اللمعه (جلد اول) نویسنده: علیرضا امینی ـ سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه ـ سمت
7 1203000517 حقوق اساسی تخصصی 2 32 - .... فقه و حقوق 2 کتاب: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نویسنده: حسین جوان آراسته, انتشارات: دارالحدیث
8 1203000516 تاریخ فقه و فقها تخصصی 2 32 - .... فقه و حقوق 2 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته)
جمع 20 واحد 320 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1203000403 ادبیات عرب (3) صرف و نحو کاربردی پایه 2 32 - ادبیات عرب (2) عمومی و زبان 1 کتاب: نحو کاربردی؛ ساختارهای نحوی در آیات و روایات نویسنده: سید محمد منصوری (حسینی‌نیا), انتشارات: دارالحدیث
2 1203000501 اصول فقه (1) تخصصی 3 48 - ....  فقه و حقوق 1 کتاب: تحریر اصول الفقه (للمظفر) نویسنده: علیرضا امینی و سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه - سمت
3 1203000415 زبان تخصصی (1) پایه 2 32 - زبان عمومی عمومی و زبان 1 کتاب: زبان انگلیسی تخصصی 1، محمود واعظی، انتشارات میزان
4 1203000406 منطق (2) پایه 3 48 - منطق (1) کلام 1 کتاب: درآمدی بر منطق (ویژۀ فارغ التحصیلان دبیرستان) نویسنده: محمود منتظری مقدم, انتشارات: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (دفتر تدوین متون درسی)
5 1203000507 فقه (2) تخصصی 3 48 - فقه (1) فقه و حقوق 2 کتاب: دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (جلد اول) نویسنده: محمد باقر ایروانی, انتشارات: هاجر
6 1203000519 حقوق مدنی (2) تخصصی 2 32 - حقوق مدنی (1) فقه و حقوق 2 کتاب: دورۀ مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم: قواعد عمومی قراردادها) نویسنده: سید حسین صفایی, انتشارات: میزان
7 1203000508 فقه (3) تخصصی 3 48 - فقه (2) فقه و حقوق 2 کتاب: تحریر الروضه فی شرح اللمعه (جلد اول) نویسنده: علیرضا امینی ـ سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه ـ سمت
8 1203000525 حقوق جزای عمومی تخصصی 2 32 - ....  فقه و حقوق 2 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته) + منبع تکمیلی: بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ایرج گلدوزیان، انتشارات میزان، چاپ بیست و سوم ۱۳۹۶
جمع 20 واحد 320 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1203000520 حقوق مدنی (3) تخصصی 2 32 - حقوق مدنی (2) فقه و حقوق 2 کتاب: وقایع حقوقی مسئولیت مدنی نویسنده: ناصر کاتوزیان, انتشارات: شرکت سهامی انتشار
2 1203000409 کلام (1) پایه 2 32 - ----- کلام 2 کتاب: کلام و عقاید (توحید و عدل)، رضا برنجکار، انتشارات سمت و دانشکده علوم حدیث
3 1203000404 ادبیات عرب (4) (علوم بلاغت) پایه 2 32 - ادبیات عرب (3) عمومی و زبان 1 متن آموزشی درس گفتار
4 1203000502 اصول فقه (2) تخصصی 3 48 - اصول فقه (1) فقه و حقوق 1 کتاب: تحریر اصول الفقه (للمظفر) نویسنده: علیرضا امینی و سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه - سمت
5 1203000416 زبان تخصصی (2) پایه 2 32 - زبان تخصصی (1) عمومی و زبان 1 کتاب: زبان انگلیسی تخصصی 2، محمود واعظی، انتشارات میزان
6 1203000509 فقه (4) تخصصی 3 48 - فقه (3) فقه و حقوق 2 کتاب: تحریر الروضه فی شرح اللمعه (جلد اول) نویسنده: علیرضا امینی ـ سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه ـ سمت
7 1203000510 فقه (5) تخصصی 3 48 - فقه (4) فقه و حقوق 2 کتاب: تحریر الروضه فی شرح اللمعه (جلد اول و دوم) نویسنده: علیرضا امینی ـ سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه ـ سمت
8 1203000526 حقوق جزای اختصاصی (1) تخصصی 2 32 - حقوق جزای عمومی فقه و حقوق 1 کتاب: بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی نویسنده: ایرج گلدوزیان, انتشارات: میزان
جمع 19 واحد 304 - .... ....    
دروس نیم‌سال پنجم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1203000503 اصول فقه (3) تخصصی 3 48 - اصول فقه (2) فقه و حقوق 1 کتاب: تحریر اصول الفقه (للمظفر) نویسنده: علیرضا امینی و سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه - سمت
2 1203000532 زبان تخصصی (3) تخصصی 2 32 - زبان تخصصی (2) عمومی و زبان 1  
3 1203000310 تربیت بدنی عمومی 1 16 16 ....  عمومی و زبان 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
4 1203000511 فقه (6) تخصصی 3 48 - فقه (5) فقه و حقوق 2 کتاب: تحریر الروضه فی شرح اللمعه (جلد دوم) نویسنده: علیرضا امینی ـ سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه ـ سمت
5 1203000530 حقوق کار تخصصی 2 32 - ....  فقه و حقوق 2 کتاب: حقوق کار (جلد اول) نویسنده: سید عزت الله عراقی, انتشارات: سمت + کتاب: قانون کار، جهانگیر منصور، نشر دوران
6 1203000410 کلام (2) نبوت و امامت پایه 2 32 - کلام (1) کلام 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
7 1203000527 حقوق جزای اختصاصی (2) تخصصی 2 32 - حقوق جزای اختصاصی (1) فقه و حقوق 1 کتاب: جرائم علیه اموال و مالکیت، میر محمد صادقی، انتشارات میزان، (تاکید استاد: همراه با مطالب صوت و اسلاید)
جمع 15 واحد 240 - .... ....    
دروس نیم‌سال ششم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1203000411 کلام (3) عدل و معاد پایه 2 32 - کلام (2) کلام 2 کتاب: معاد، سید محسن میرباقری، انتشارات نورالمجتبی
2 1203000512 فقه (7) تخصصی 3 48 - فقه (6) فقه و حقوق 2 کتاب: تحریر الروضه فی شرح اللمعه (جلد دوم) نویسنده: علیرضا امینی ـ سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه ـ سمت
3 1203000308 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 32 - ....  عمومی و زبان 2 کتاب: دانش خانواده و جمعیت (ویراست دوم)، مؤلف: جمعی از نویسندگان، انتشارات: دفتر نشر معارف، سال نشر: ۱۳۹۵
4 1203000504 اصول فقه (4) تخصصی 3 48 - اصول فقه (3) فقه و حقوق 1 کتاب: تحریر اصول الفقه (للمظفر) نویسنده: علیرضا امینی و سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه - سمت
5 1203000533 زبان تخصصی (4) تخصصی 2 32 - زبان تخصصی (3) عمومی و زبان 1  
6 1203000311 ورزش (1) عمومی 1 - 32 ....  عمومی و زبان 2 برای دانشجویان قم و تهران
1203000314 برای دانشجویان مجازی
7 1203000529 آیین دادرسی کیفری تخصصی 2 32 - حقوق جزای عمومی فقه و حقوق 2 کتاب: آیین دادرسی کیفری نویسنده: محمد مهدی رحیمی ـ محمد رضا الهی منش, انتشارات: مجد
8 1203000513 فقه (8) تخصصی 3 48 - فقه (7) فقه و حقوق 2 کتاب: دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (جلد سوم) نویسنده: محمد باقر ایروانی, انتشارات: هاجر (مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)
جمع 18 واحد 272 32 .... ....    
دروس نیم‌سال هفتم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1203000505 اصول فقه (5) تخصصی 3 48 - اصول فقه (4) فقه و حقوق 1 کتاب: تحریر اصول الفقه (للمظفر) نویسنده: علیرضا امینی و سید محمد رضا آیتی, انتشارات: طه - سمت
2 1203000407 فلسفه اسلامی (1) پایه 3 48 - منطق (2) کلام 2 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته)
3 1203000531 حقوق تطبیقی تخصصی 2 32 - کلام (1) فقه و حقوق 2 کتاب: حقوق تطبیقی، مؤلف: عبدالحسین شیروی، انتشارات: سمت، (یک جلدی)
4 1203000514 فقه (9) تخصصی 3 48 - فقه (8) فقه و حقوق 2 کتاب: دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (جلد سوم) نویسنده: محمد باقر ایروانی, انتشارات: هاجر (مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)
5 1203000524 حقوق بین الملل عمومی تخصصی 2 32 - حقوق مدنی (2) فقه و حقوق 2 کتاب: حقوق بین الملل عمومی نویسنده: محمد رضا ضیایی بیگدلی, انتشارات: گنج دانش
6 1203000521 حقوق تجارت (1) تخصصی 2 32 - مقدمه علم حقوق فقه و حقوق 2  
جمع 15 واحد 240 - .... ....    
دروس نیم‌سال هشتم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1203000408 فلسفه اسلامی (2) پایه 3 48 - فلسفه اسلامی (1) کلام 2 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته)
2 1203000515 فقه تطبیقی تخصصی 2 32 - فقه (6) فقه و حقوق 2 کتاب: فقه تطبیقی استدلالی،‌ دیه و قصاص زنان، ابراهیم شفیعی سروستانی، ناشر: مرکز علمی فرهنگی مجد
3 1203000522 حقوق تجارت (2) تخصصی 2 32 - حقوق تجارت (1) فقه و حقوق 2  
4 1203000419 درایه الحدیث پایه 2 32 - ....  حدیث 2 کتاب: درایة الحدیث (بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین) نویسنده: شادی نفیسی, انتشارات: سمت
5 1203000523 حقوق بین الملل خصوصی تخصصی 2 32 - مقدمه علم حقوق فقه و حقوق 2  
6 1203000528 آئین دادرسی مدنی تخصصی 2 32 - مقدمه علم حقوق فقه و حقوق 2  
جمع 13 واحد 208 - .... ....