ترم‌بندی رشته علوم حدیث گرایش تفسیراثری (ورودی  مهر 96 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301010505 پژوهش‌های حدیثی در دوران معاصر  تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: درآمدی بر مطالعات حدیثی در دوران معاصر نویسنده: مجید معارف و سعید شفیعی, انتشارات: سمت
2 1301010503 مبانی فهم حدیث تخصصی 2 32 - .... حدیث 1  کتاب: روش فهم حدیث نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: دانشکده علوم حدیث ـ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
3 1301010702 اصول و مقدمات تفسیر  پیش‌نیاز 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: روش تفسیر قرآن نویسنده: محمود رجبی, انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
4 1301010705 تفسیر قرآن (1) (مفردات) پیش‌نیاز 2 32 - .... قرآن 1 متن آموزشی درس گفتار (موقت)
5 1301011019 روش تحقيق و پايان نامه نويسي جبرانی 2 32 - .... عمومی و زبان 1  کتاب: بفرمایید پژوهش نویسنده: هادی صادقی ـ احمد شاکر نژاد, انتشارات: دارالحدیث + 2 جلسه متن آموزشی درس‌گفتار (ویراسته)
6 1301010507 روش‌شناسی تفسیر اثری تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: تفسیر روایی جامع (جلد اول: مبانی، منابع و روش) نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: دارالحدیث
7 1301010509 تفسیر موضوعی (1) تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: تفسیر موضوعی (1) نویسنده: کاظم قاضی زاده, انتشارات: دارالحدیث
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301010504 آسیب‌شناسی حدیث تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: آسیب شناسی حدیث نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: سمت
2 1301010506 بررسی تطبیقی منابع رجالی تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 بسته آموزشی
3 1301011020 دانش حدیث جبرانی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: دانش حدیث نویسنده: جمعی از اساتید دانشکده علوم حدیث, انتشارات: جمال
4 1301010512 تفسیر اثری (1) تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: تفسیر اثری (۱) نویسنده: سید محسن میر باقری, انتشارات: دار الحدیث
5 1301010510 تفسیر موضوعی (2) تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: تفسیر موضوعی قرآن (۲) نویسنده: کاظم قاضی زاده, انتشارات: دارالحدیث
6 1301010704 روش های تفسیری پیش‌نیاز 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: روش‌ها و گرایش‌های تفسیری نویسنده: حسین علوی مهر, انتشارات: اسوه
7 1301010703 تاریخ تفسیر پیش‌نیاز 2 32 - .... قرآن 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301010511 آسیب‌شناسی روایات تفسیری تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: تفسیر روایی جامع (جلد دوم: آسیب شناسی) نویسنده: عبد الهادی مسعودی, انتشارات: دار الحدیث
2 1301010501 حوزه ها و مکاتب حدیثی تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: حوزه‌ها و مکاتب حدیثی نویسنده: مهدی مهریزی, انتشارات: دارالحدیث
3 1301010513 تفسیر اثری (2) تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: تفسیر اثری (۲) نویسنده: سید محسن میرباقری, انتشارات: دارالحدیث
4 1301010508 قرآن در روایات اهل بیت (ع) تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: قرآن در روایات نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: دارالحدیث
5 1301010514 زبان تخصصی تخصصی 2 32 - .... عمومی و زبان 1 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته) 
6 1301010502 مبانی جرح و تعدیل تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: قواعد رجالی (تقریری نو از درس مبانی جرح و تعدیل آیت الله شیخ مسلم داوری (مد ظله)) نویسنده: مهدی غلامعلی, انتشارات: دار الحدیث
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301010515 پایان‌نامه تخصصی 4 - - .... .... ....  
2 1301010517 متن پژوهی (1) تخصصی 2 32 - .... حدیث 1 بستۀ آموزشی
3 1301010518 متن پژوهی (2) تخصصی 2 32 - .... قرآن 1 بستۀ آموزشی
جمع 4 واحد 64   .... .... ....