ترم‌بندی رشته علوم قرآن و حدیث (ورودی  مهر 98 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1319000501 مفردات قرآن تخصصی 2 32 - .... قرآن 1 متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
2 1319000505 تاریخ قرآن کریم تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 متن آموزشی درس گفتار 
3 1319000502 روش‌ها و مکاتب تفسیر قرآن تخصصی 2 32 - .... قرآن 2  کتاب: روشها و گرایشهای تفسیری؛ نویسنده: حسین علوی مهر؛ انتشارات اسوه
4 1319000508 تاریخ حدیث تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: تاریخ حدیث نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: دارالحدیث
5 1319001001 روش تحقیق و پایان‌نامه‌نویسی جبرانی 2 32 - .... عمومی و زبان 1 کتاب: بفرمایید پژوهش نویسنده: هادی صادقی ـ احمد شاکر نژاد, انتشارات: دارالحدیث + 2 جلسه متن آموزشی درس‌ گفتار (ویراسته)
6 1319001002 اصول و مقدمات تفسیر قرآن جبرانی 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: روش تفسیر قرآن نویسنده: محمود رجبی, انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
7 1319001004 دانش حدیث جبرانی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: دانش حدیث نویسنده: جمعی از اساتید دانشکده علوم حدیث, انتشارات: جمال
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1319000506 علوم قرآنی (1) تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت)
2 1319000503 تفسیر قرآن کریم (1) تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت)
3 1319000509 فقه الحدیث تخصصی 2 32 - .... حدیث 1 کتاب: شناخت حدیث؛ مبانی فهم متن ـ اصول نقد سند نویسنده: مجید معارف, انتشارات: نبأ
4 1319000510 علم رجال تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
5 1319001003 متن‌خوانی عربی (با کاربست قواعد ادبی) جبرانی 2 32 - .... عمومی و زبان  2  
جمع 10 واحد 160 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1319000507 علوم قرآنی (2) تخصصی 2 32 - علوم قرآنی (1) قرآن 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
2 1319000504 تفسیر قرآن کریم (2) تخصصی 2 32 - تفسیر قرآن کریم (1) قرآن 2 کتاب: روش شناسی تفسیر موضوعی قرآن نویسنده: کاظم قاضی زاده, انتشارات: دارالحدیث
3 1319000511 تفسیر نهج البلاغه تخصصی 2 32 - .... نهج البلاغه 1  
4 1319000512 تفسیر آیات مشکل قرآن کریم تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
5 1319000513 مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشته تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته) 
جمع 10 واحد 160 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1319000514 پایان‌نامه تخصصی 6 96 - .... .... ....  
2 1319000515 متن‌پژوهی (1) (مختص شیوه آموزش‌محور) تخصصی 2 32 -   حدیث 1 بستۀ آموزشی
3 1319000516 متن‌پژوهی (2) (مختص شیوه آموزش محور) تخصصی 2 32 -   قرآن 1 بستۀ آموزشی
4 1319000517 متن‌پژوهی (3) (جایگزین پایان‌نامه) تخصصی 2 32 -   حدیث 2 کتاب: حوزه‌ها و مکاتب حدیثی نویسنده: مهدی مهریزی, انتشارات: دارالحدیث
جمع 4 واحد 96   .... .... ....