ترمبندی رشته روانشناسی اسلامی (گرایش مثبتگرا) (ورودی مهر 97) مقطع کارشناسیارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1315090712 آمار پیش‌نیاز 2 48 - .... روانشناسی 1 بسته آموزشی
2 1315091010 دانش‌حدیث جبرانی 1 32 - .... حدیث 2 کتاب: دانش حدیث، جمعی از اساتید دانشکده علوم حدیث، نشر جمال
3 1315090513 زبان تخصصی تخصصی 2 32 - .... عمومی و زبان 1 بسته آموزشی
4 1315090504 کلیات و مفاهیم روانشناسی مثبت تخصصی 2 32 - .... روانشناسی 1 بسته آموزشی
5 1315091005 مباحث اساسی در روانشناسی

(دانشجویان رشته‌های غیرمرتبط)

جبرانی 1 32 - .... روانشناسی 1 کتاب: زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد (جلد ۱ و ۲) نویسنده: هوکسما، فردریکسون، لافتوس، واگنار (ترجمه: حسن رفیعی، محسن ارجمند), انتشارات: ارجمند (تهران) چاپ ۱۶
6 1315090710 مبانی فهم متون (قرآن و حدیث) پیش‌نیاز 2 32 - .... حدیث 1 کتاب: روش فهم حدیث، عبدالهادی مسعودی، انتشارات سمت
جمع 10 واحد 208 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1315091011 آسیب‌شناسی‌روانی(1) جبرانی 2 32 - .... روانشناسی 1 کتاب: آسیب شناسی روانی: دیدگاه‌های بالینی درباره اختلالات روان (ویراست هفتم) (جلد 1 و 2) بر اساس DSM-5 نویسنده: س. ک. ویتبورن و ر. پ. هالجین. مترجم: یحیی سید محمدی, انتشارات: نشر روان ۱۳۹۴ (تهران)
2 1315090509 روابط مثبت تخصصی 2 32 - .... روانشناسی 1 بسته آموزشی
3 1315090503 روش تحقیق پیشرفته تخصصی 2 32 - آمار روانشناسی 1 کتاب: روش‌های تحقیق در علوم رفتاری نویسنده: دکتر زهره سرمد، دکتر عباس بازرگان و دکتر الهه حجازی, انتشارات: نشر آگه (تهران)- چاپ ۳۱: ۱۳۹۷- ۱ جلد
4 1315090711 روش فهم روانشناختی متون دینی پیش‌نیاز 2 32 - .... روانشناسی 1 کتاب: روش فهم روانشناختی متون دینی، مؤلف: عباس پسندیده، انتشارات: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
5 1315090505 سلامت و شادکامی تخصصی 2 32 - .... روانشناسی 1 بسته آموزشی
6 1315090508 صفات و انگیزه‌های مثبت تخصصی 2 32 - .... روانشناسی 1 کتاب: فضایل و توانمندی‌های شخصیت (۱ جلد) نویسنده: پیترسن و سلیگمن، مترجم: کوروش نامداری و همکاران, انتشارات: یار مانا، اصفهان، چاپ اول، ۱۳۹۵
7 1315090501 روانشناسی دین تخصصی 2 32 - .... روانشناسی 1 کتاب: درآمدی بر روانشناسی دین نویسنده: مسعود آذربایجانی، مهدی موسوی, انتشارات: سمت (تهران و قم، چاپ دوازدهم، ۱۳۹۵، ۱ جلد)
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1315091013 مصاحبه، تشخیص و درمان* جبرانی 2 32 - .... روانشناسی 1 کتاب: اصول مصاحبه بالینی بر اساس DSM-5 (جلد اول: اصول اساسی) (با تاکید بر فصول 1 تا 3) تالیف: اکهارد اوتمر، ترجمه دکتر مهدی نصر اصفهانی
2 1315090510 بازسازی مثبت، مشاوره و روان‌درمانی مثبت گرا تخصصی 2 32 - .... روانشناسی 1  
3 1315090511 حدیث و روانشناسی (1) تخصصی 2 32 - .... روانشناسی 1  
4 1315090502 روانشناسی اخلاق تخصصی 2 32 - .... روانشناسی 1 کتاب: روانشناسی اخلاق نویسنده: سید مهدی موسوی اصل و همکاران, انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (قم ـ چاپ اول ـ ۱۳۹۵ ـ ۱ جلد)
5 1315090506 هوش هیجانی تخصصی 2 32 - .... روانشناسی 1  
6 1315090507 انگیزش درونی تخصصی 2 32 - .... روانشناسی 1  
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1315090512 حدیث و روانشناسی (2) تخصصی 2 32 - حدیث و روانشناسی (1) روانشناسی 1  
2 1315090517 متن پژوهی (1) تخصصی 2 32 - .... روانشناسی 1 بسته آموزشی
3 1315090518 متن پژوهی (2) تخصصی 2 32 - .... روانشناسی 1  
7 1315090515 پایان‌نامه تخصصی 4 - - .... .... 1  
جمع 6 واحد 96   .... .... ....