ترم‌بندی رشته علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی (ورودی مهر 98 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1302150501 تفسیر اجتماعی (1) تخصصی 2 32 - .... قرآن 2  
2 1302150508 سیر تاریخی تفاسیر اجتماعی تخصصی 2 32 - .... قرآن 2  
3 1302150505 خانواده در قرآن تخصصی 2 32 - .... قرآن 2  
4 1302150512 زبان تخصصی تخصصی 2 32 - .... عمومی و زبان 1 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته) 
5 1302151005 روش تحقیق و مأخذشناسی جبرانی 2 32 - .... عمومی و زبان 1 کتاب: بفرمایید پژوهش نویسنده: هادی صادقی ـ احمد شاکر نژاد, انتشارات: دارالحدیث + 2 جلسه متن آموزشی درس‌نوشتار (ویراسته)
6 1302151003 اصول و مقدمات تفسیر قرآن کریم جبرانی 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: روش تفسیر قرآن نویسنده: محمود رجبی, انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
7 1302151004 مبانی جامعه‌شناسی جبرانی 2 32 - .... عمومی و زبان 2  
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1302150502 تفسیر اجتماعی (2) تخصصی 2 32 - تفسیر اجتماعی (1) قرآن 2  
2 1302150510 اخلاق اجتماعی در قرآن (1) تخصصی 2 32 - تفسیر اجتماعی (1) قرآن 1  
3 1302150503 جامعه در قرآن (1) تخصصی 2 32 - تفسیر اجتماعی (1) -  مبانی جامعه‌شناسی قرآن 2  
4 1302150506 عدالت و آزادی در قرآن تخصصی 2 32 - تفسیر اجتماعی قرآن 2  
5 1302151001 نظریه‌های جامعه‌شناسی جبرانی 2 32 - مبانی جامعه‌شناسی عمومی و زبان 2  
6 1302151002 فضای فرهنگی اجتماعی نزول قرآن جبرانی 2 32 - .... قرآن 2  
7 1302151006 دانش حدیث جبرانی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: دانش حدیث نویسنده: جمعی از اساتید دانشکده علوم حدیث, انتشارات: جمال
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1302150511 اخلاق اجتماعی در قرآن (2) تخصصی 2 32 - اخلاق اجتماعی در قرآن (1) قرآن 1  
2 1302150504 جامعه در قرآن (2) تخصصی 2 32 - جامعه در قرآن (1) قرآن 2  
3 1302150507 سیاست و حکومت در قرآن تخصصی 2 32 - تفسیر اجتماعی (1) قرآن 2  
4 1302150509 سنت‌های اجتماعی در قرآن تخصصی 2 32 - تفسیر اجتماعی (1) قرآن 2  
5 1302150513 ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی در قرآن تخصصی 2 32 - تفسیر اجتماعی (2) -  مبانی جامعه‌شناسی قرآن 2  
جمع 10 واحد 160 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1302150514 پایان‌نامه تخصصی 6 - - .... .... ....  
2 1302150515 متن‌پژوهی (1) (مختص شیوه آموزش‌محور) تخصصی 2 32 - .... حدیث 1 بستۀ آموزشی
  1302150516 متن‌پژوهی (2) (مختص شیوه آموزش‌محور) تخصصی 2 33 - .... قرآن 1 بستۀ آموزشی
3 1302150517 متن‌پژوهی (3) (مختص شیوه آموزش‌محور) تخصصی 2 33 - .... حدیث 2 کتاب: حوزه‌ها و مکاتب حدیثی نویسنده: مهدی مهریزی, انتشارات: دارالحدیث
جمع 6 واحد 98   .... .... ....