ترمبندی رشته فقه و مبانی حقوق(ورودی مهر 96 به بعد) مقطع کارشناسیارشد

 

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1306001008 دانش حدیث جبرانی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: دانش حدیث، جمعی از اساتید دانشکده علوم حدیث، نشر جمال
2 1306001006 مقدمه علم حقوق جبرانی 2 32 - .... فقه 2 کتاب: مقدمه علم حقوق (با نگاهی به مباحث مقدماتی دانش فقه و قانون‌گذاری)، ابراهیم شفیعی سروستانی، انتشارات دار الحدیث
3 1306000502 آیات الاحکام تخصصی 2 32 - .... فقه 2 کتاب: آیات الاحکام نویسنده: کاظم مدیر شانه‌چی, انتشارات: سمت
4 1306000508 فقه استدلالی (1) تخصصی 4 64 - .... فقه 2 کتاب: دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (جلد دوم و سوم) نویسنده: محمد باقر ایروانی, انتشارات: هاجر (مرکز مدیریت حوزه‌های علمیۀ خواهران)
5 1306000503 مباحث اصول (1) تخصصی 4 64 - .... فقه 2 کتاب: اصول الفقه نویسنده: محمد رضا مظفر, انتشارات: بوستان کتاب (تحقیق: زارعی سبزواری)
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1306001005 آشنایی با حقوق جزا جبرانی 2 32 - .... فقه 2 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته)
2 1306001007 روش تحقیق و پایان‌نامه‌نویسی جبرانی 2 32 - .... عمومی و زبان 1 کتاب: بفرمایید پژوهش نویسنده: هادی صادقی ـ احمد شاکر نژاد, انتشارات: دارالحدیث + ۴ جلسه اختصاصی: متن آموزشی درس‌گفتار
3 1306000509 فقه استدلالی (2) تخصصی 4 64 - فقه استدلالی (1) فقه 2 کتاب: دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالي (جلد دوم) نویسنده: محمد باقر ایروانی, انتشارات: هاجر (مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)
4 1306000511 فقه تطبیقی تخصصی 2 32 - .... فقه 2 کتاب: فقه تطبیقی استدلالی،‌ دیه و قصاص زنان نویسنده: ابراهیم شفیعی سروستانی, انتشارات: مرکز علمی فرهنگی مجد
5 1306000506 قواعد فقه (1) تخصصی 2 32 - .... فقه 2 کتاب: یکصد قاعدۀ فقهی نویسنده: سید کاظم مصطفوی (ترجمه: عزیز الله فهیمی), انتشارات: خرسندی
6 1306000504 مباحث اصول (2) تخصصی 2 32 - مباحث اصول (1) فقه 2 کتاب: اصول الفقه نویسنده: محمد رضا مظفر, انتشارات: بوستان کتاب (تحقیق: زارعی سبزواری)
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1306000507 قواعد فقه (2) تخصصی 2 32 - قواعد فقه (1) فقه 2 کتاب: یکصد قاعدۀ فقهی نویسنده: سید کاظم مصطفوی (ترجمه: عزیز الله فهیمی), انتشارات: خرسندی
2 1306000501 زبان خارجی تخصصی 2 32 - .... عمومی و زبان 1  
3 1306000510 فقه استدلالی (3) تخصصی 2 32 - فقه استدلالی (2) فقه 2 کتاب: دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (جلد سوم) نویسنده: محمد باقر ایروانی, انتشارات: هاجر (مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)
4 1306000505 مباحث اصول (3) تخصصی 2 32 - مباحث اصول (2) فقه 1 کتاب: اصول الفقه نویسنده: محمد رضا مظفر, انتشارات: بوستان کتاب (تحقیق: زارعی سبزواری)
جمع 8 واحد 128 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1306000512 پایان‌نامه تخصصی 4 - - .... .... ....  
2 1306000513 متن پژوهی (1) تخصصی 2 32 - .... حدیث 1 بسته آموزشی
3 1306000514 متن پژوهی (2) تخصصی 2 32 - .... فقه 1  
جمع 4 واحد 64   .... .... ....