ترمبندی رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی (ورودی 981 به بعد) مقطع دکتری تخصصی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
1 1409071002 شناخت نهج البلاغه جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد نهج البلاغه
2 1409071004 کلام جدید جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد کلام
3 1409070507 معارف نظری قرآن کریم تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
4 1409070505 تفسیر تطبیقی قرآن تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
جمع 8   128  
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
5 1409071003 علوم حدیث جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
6 1409070501 نقد مکاتب و مذاهب تفسیری تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
7 1409070504 مباحث جدید دانش تفسیر تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
8 1409070508 اخلاق کاربردی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
جمع 8   128  
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
9 1409070503 فقه الحدیث با تأکید بر نهج البلاغه تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
10 1409070502 قرآن و مستشرقان تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
11 1409070509 فرهنگ و تمدن اسلامی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد زبان و دروس عمومی
12 1409070506 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد فقه و حقوق
جمع 8   128  
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
13 1400000001 آزمون جامع دکتری ـ ـ ـ ـ ـ ندارد ـ
14 1400000002 آزمون زبان (جایگزین تافل) ـ ـ  ـ ـ ـ ندارد ـ
1400000003 آزمون کفایت زبان عربی (اشتمال)
15 1409070510 رساله دکتری ـ 18 ـ ـ ـ ندارد ـ
جمع 18      

نکته: دانشجویان می‌بایست حداکثر تا پایان نیم‌سال‌ اول وضعیت احراز توانایی در زبان دوم (آزمون زبان جایگزین تافل یا آزمون کفایت زبان عربی ـ اشتمال) را مشخص کنند.  برای دریافت دستورالعمل احراز توانایی دانشجو در زبان خارجی/ دوم اینجـــــا را کلیک کنید.