ترمبندی رشته مدرسی اخلاق اسلامی (ورودی مهر 1401 به بعد) مقطع دکتری تخصصی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
1 1428001001 اخلاق پژوهی در حدیث جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
2 1428001002 روش شناسی متون اخلاقی جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
3 1428001003 روش تحقیق پیشرفته با رویکرد اخلاقی جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
4 1428000501 مبانی انسان شناختی اخلاق با رویکرد تطبیقی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
5 1428001007 فلسفه علم اخلاق جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
6 1428000503 اخلاق در قرآن(با رویکرد تحلیلی) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
جمع 12   192  
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
7 1428001004 اخلاق در منظومه فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
8 1428001005 تربیت اخلاقی با رویکرد خانوادگی و اجتماعی جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
9 1428001006 مبانی عرفان اسلامی(با رویکرد انتقادی به عرفان‌های کاذب) جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
10 1428000502 مسائل فلسفه اخلاق (1) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
11 1428000505 مسائل اخلاقی کاربردی با رویکرد تطبیقی (1) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
12 1428000506 صلاحیت مدرسی و روش تدریس اخلاق اسلامی تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
13 ـ زبان خارجی/ دوم ـ ـ ـ ـ ـ ندارد زبان و دروس عمومی
جمع 12   192  
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
14 1428000504 مسائل فلسفه اخلاق (2) تخصصی 2 32 ـ 32 مسائل فلسفه اخلاق (1) اخلاق
15 1428000507 مخاطب شناسی تدریس(با رویکرد رشته مدرسی اخلاق اسلامی) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
16 1428000508 مسائل اخلاقی کاربردی با رویکرد تطبیقی(2) تخصصی 2 32 ـ 32 مسائل اخلاقی کاربردی با رویکرد تطبیقی (1) اخلاق
17 1428000509 اخلاق و دین(نسبت اخلاق با فقه و کلام) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
18 1428000510 دانش خانواده با رویکرد حل مسئله تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
19 1428000511 تبیین و تحلیل عرفان عملی در اسلام تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد اخلاق
جمع 12   192  
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
20 1400000001 آزمون جامع دکتری ـ ـ ـ ـ ـ ندارد ـ
21 1428000512 رساله ـ 14 ـ ـ ـ ندارد ـ
جمع 14      

ترم‌بندی در نامه شماره 1401/د/1883 ابلاغ شده است.

نکته: دانشجویان می‌بایست حداکثر تا پایان نیم‌سال‌ اول وضعیت احراز توانایی در زبان دوم (آزمون زبان جایگزین تافل یا آزمون کفایت زبان عربی ـ اشتمال) را مشخص کنند.  برای دریافت دستورالعمل احراز توانایی دانشجو در زبان خارجی/ دوم اینجـــــا را کلیک کنید.