ترمبندی رشته مدرسی معارف  قرآن و حدیث (ورودی مهر 1401 به بعد) مقطع دکتری تخصصی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
1 1429001001 مبانی و قواعد تفسیر قرآن جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
2 1429001002 بررسی جوامع اهل سنت با تاکید بر صحیحین جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
3 1429001003 روش تحقیق با تاکید بر منابع تفسیری و روایی جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
4 1429000501 دانش فقه‌الحدیث تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
5 1429000502 تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه 1 تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد نهج البلاغه
6 1429000503 دعاشناسی با تاکید بر صحیفه سجادیه تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
جمع 12   192  
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
7 1429001004 مبانی و قواعد نقد حدیث جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
8 1429001005 روش شناسی تفسیر آیات متشابه و مشکل جبرانی 2 32 ـ 32 مبانی و قواعد تفسیر قرآن
9 1429001006 اندیشه‌های قرآنی و حدیثی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
10 1429000504 تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه 2 تخصصی 2 32 ـ 32 تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه 1 نهج البلاغه
11 1429000505 تفسیر تطبیقی آیات اعتقادی 1(بین ادیان) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
12 1429000506 صلاحیت مدرسی و روش تدریس قرآن و حدیث تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد زبان و دروس عمومی
13 ـ زبان خارجی/ دوم ـ ـ ـ ـ ـ ندارد زبان و دروس عمومی
جمع 12   192  
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
14 1429001007 شبهات مستشرقان و قرآن جبرانی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
15 1429000507 نقد مکاتب و مذاهب تفسیری تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
16 1429000508 تفسیر تطبیقی آیات اعتقادی 2(بین مذاهب) تخصصی 2 32 ـ 32 تفسیر تطبیقی آیات اعتقادی 1(بین ادیان) قرآن
17 1429000509 مباحث جدید دانش تفسیر(زبان قرآن، هرمنوتیک، معناشناسی، آراء متفکران معاصر، ...) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد قرآن
18 1429000510 شناخت تحلیلی جوامع حدیثی شیعه با تاکید بر الکافی و بحارالانوار تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد حدیث
19 1429000511 مخاطب شناسی تدریس(با رویکرد رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث) تخصصی 2 32 ـ 32 ندارد زبان و دروس عمومی
جمع 12   192  
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی جمع پیش نیاز گروه علمی
20 1400000001 آزمون جامع دکتری ـ ـ ـ ـ ـ ندارد ـ
21 1429000512 رساله ـ 14 ـ ـ ـ ندارد ـ
جمع 14      

ترم‌بندی در نامه شماره 1401/د/1976 ابلاغ شده است.

نکته: دانشجویان می‌بایست حداکثر تا پایان نیم‌سال‌ اول وضعیت احراز توانایی در زبان دوم (آزمون زبان جایگزین تافل یا آزمون کفایت زبان عربی ـ اشتمال) را مشخص کنند.  برای دریافت دستورالعمل احراز توانایی دانشجو در زبان خارجی/ دوم اینجـــــا را کلیک کنید.