رزومه دکتر محمدتقی تبیک

 
New Page 2

رزومه دکتر محمدتقی تبیک

معرفی اجمالی

ايميل: mtabik@gmail.com

تعلق سازمانی: استادیار گروه روان شناسی و ارتباطات، دانشگاه قرآن و حدیث

تحصيلات حوزوي

- تحصیل در سطوح عالی حوزه (1386- 1391)

- سطح دو حوزه علميه قم (1381-1386)

- سطح يک حوزه علميه قم (1376-1381)

-

تحصيلات دانشگاهي

- دکترای تخصصی روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس (1398).

- کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه تهران (1386-1389).

- کارشناسي معارف اسلامي و روانشناسي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (1381-1386).

-

سوابق تدريس

- روان شناسی عمومی؛ ترم های اول و دوم 90-91؛ ترم اول 91-92؛ و ترم اول 92-93 و ترم دوم 94-95 دانشگاه مفید. مقطع کارشناسی.

- مکاتب روان شناسی؛ ترم های اول و دوم 90-91 و ترم اول و دوم 91-92؛ و ترم دوم 92-93 دانشگاه مفید. مقطع کارشناسی.

- روان شناسی اجتماعی؛ ترم دوم 92-93؛ دانشگاه مفید. مقطع کارشناسی.

- روانشناسی اجتماعی؛ ترم دوم 94-95، موسسه آموزش عالی امام رضا (ع). مقطع کارشناسی ارشد.

- زبان تخصصی؛ 93 و 94؛ و 94-95 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت. مقطع کارشناسی ارشد.

- زبان تخصصی؛ ترم اول 95 دانشگاه قرآن و حدیث. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).

- زبان تخصصی؛ ترم اول 95 دانشگاه قرآن و حدیث. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).

- روانشناسی دین؛ ترم اول 96 دانشگاه قرآن و حدیث. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).

- روانشناسی دین؛ ترم اول 96 دانشگاه قرآن و حدیث. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).

- روانشناسی اخلاق؛ ترم دوم 96 دانشکده هدی. مقطع کارشناسی.

- انگیزش درونی؛ ترم دوم 96 دانشگاه قرآن و حدیث. مقطع کارشناسی ارشد.

- روانشناسی اخلاق؛ ترم دوم 96 موسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی. مقطع کارشناسی ارشد.

- روانشناسی شخصیت؛ ترم دوم 96 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت. مقطع کارشناسی ارشد.

- زبان تخصصی؛ ترم اول 97 دانشگاه قرآن و حدیث. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).

- زبان تخصصی؛ ترم اول 97 دانشگاه قرآن و حدیث. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).

- روانشناسی اخلاق؛ ترم اول 97 دانشکده هدی. مقطع کارشناسی.

- کلیات روان شناسی مثبت؛ ترم اول 98 دانشکده هدی. مقطع کارشناسی ارشد.

- کلیات روان شناسی مثبت؛ ترم اول 98 دانشگاه قرآن و حدیث. مقطع کارشناسی ارشد.

- روانشناسی اخلاق؛ ترم دوم 98 دانشگاه قرآن و حدیث. مقطع کارشناسی ارشد.

- کلیات روان شناسی مثبت؛ ترم اول 99 دانشکده هدی. مقطع کارشناسی ارشد.

- کلیات روان شناسی مثبت؛ ترم اول 99 دانشگاه قرآن و حدیث. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).

- کلیات روان شناسی مثبت؛ ترم اول 99 دانشگاه قرآن و حدیث. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).

- کلیات روان شناسی مثبت؛ ترم اول 99 دانشگاه قرآن و حدیث. مقطع کارشناسی ارشد (پردیس تهران).

- روان شناسی مثبت بر اساس آموزه های قرآنی؛ ترم دوم 99 دانشگاه المصطفی. مقطع دکتری.

سابقه تهیه دروس

- تهیه درس روان شناسی اجتماعی. دوره کارشناسی. آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث.

- تهیه درس متون تخصصی روان شناسی (1). دوره کارشناسی. مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث.

- تهیه درس متون تخصصی روان شناسی (2). دوره کارشناسی. مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث.

- تهیه درس انگیزش درونی. دوره کارشناسی ارشد. مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث.

- تهیه درس متون تخصصی روان شناسی به زبان انگلیسی. دوره کارشناسی ارشد. مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث.

تالیفات

الف) مقاله:

- Tabik, M. T., Fathi-Ashthiani, A., M. Janbozorgi., Rasoolzade Tabatabaei, S. K. (2020). Conceptual model of religious and spiritual struggles in Iran: A qualitative study. International Journal of Behavioral Sciences.

- Aghababaei, N. & Tabik, M. T. (2013). Gratitude and mental health: Differences between religious and general gratitude in a Muslim context. Mental Health, Religion & Culture. Vol. 16, No. 761-766.

- Aghababaei, N. & Tabik, M. T. (2015). Patience and Mental Health in Iranian Students. Iran J Psychiatry Behav Sci. September; 9(3):e1252.

- آقابابائي، ن.، فراهاني، ح. و تبيک، م. ت. (1391) رابطه قدرداني از خدا با عامل هاي شخصيت، بهزيستي و سلامت روانی. مجله روانشناسي و دين، 17، 115-132.

- فاضلی مهرآبادی، ع، مهدی‌زاده، ح، تبیک، م. ت. (1392). نيازسنجي پژوهشي در گستره مناسبات دين و روان‌شناسي. مجله روانشناسي و دين، 21، 5-18.

- محمد تقی تبیک؛ نیما قربانی؛ سید محمد رضا رضا زاده (1392). رابطه انگیزش دینی و خودشناسی با فضایل اخلاقی. مجله اسلام و روان شناسی، 12،

- محمد تقی تبیک؛ نیما قربانی؛ سید محمد رضا رضا زاده (1392). نقش فرایندهای خودشناختی و عوامل بزرگ شخصیت در فضایل اخلاقی. مجله روان شناسی و دین، 23، 71-80.

- آقابابائي، ن.، محمد تقی تبیک؛ رضا حاتمی (1393). رابطه صبر با شخصیت، سلامت روانی و رضایت از زندگی. پژوهش های کاربردی روانشناختی، 2 (5)، 28-17.

- محمد تقی تبیک؛ آقابابائي، ن؛ فتحی آشتیانی، ع. (1394). رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان. پژوهشنامه روانشناسی اسلامی. سال اول، شماره 1.

- محمدتقی تبیک. (1395). معرفی کتاب ایمان از منظر روانشناسی مثبت نگر. پژوهشنامه روانشناسی اسلامی. سال دوم، شماره 4.

- تبیک، محمدتقی. (1396). تبیین سازه انگیزش بر اساس منابع اسلامی. پژوهش نامه روان شناسی اسلامی، سال سوم، شماره 7، ص 3- 27.

- سیده محدثه پیشنمازی، محمدتقی تبیک، فرید براتی سده. (1396). طراحيِ مداخله ي بازسازي ديني و بررسي اثربخشي آن بر سلامت رواني. روان شناسي فرهنگی، پاييز و زمستان 1396، دوره 1، , شماره2 ، ص 23 -48.

- تبیک، محمدتقی. (1398). تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی. دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی. ش 24، ص 63-93.

- تبیک، محمدتقی. (1399). تبیین مدل تحولی انگیزش بر اساس منابع اسلامی. روان شناسی فرهنگی. سال چهارم. شماره 1. ص 62-85.

- تبیک، محمدتقی. (1399). کارکردهای روان شناختی توبه بر اساس منابع اسلامی. پژوهش نامه روان شناسی اسلامی، سال چهارم، شماره 9، ص 5- 28.

ب) کتاب:

- سالاری فر، محمد رضا؛ تبیک، محمد تقی. (1389). مقابله با خشونت خانگی علیه زنان: کتاب آموزشی. قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

- جمعی از نویسندگان. (1393). روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری انتشارات سمت.

- فاضلی، ع؛ مهدی زاده، ا؛ تبیک، محمدتقی. (1392). نیازسنجی پژوهشی مناسبات دین و روانشناسی. معاونت پژوهشی حوزه: انجمن روان شناسی اسلامی.

- روانشناسی مثبت نگر: نظریه، پژوهش و کاربست (ترجمه). با همکاری محسن زندی. (1393). قم: پژوهشگاه قرآن و حدیث.

- جمعی از نویسندگان. (1395). روانشناسی اخلاق. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

- تبیک، محمدتقی. (1400). بازسازی دینی: نگاهی روان شناختی به توبه. قم: پژوهشگاه قرآن و حدیث.

کارهای زیر چاپ

کتاب:

- درسنامه روان شناسی دین. قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.

- درسنامه روانشناسی اخلاق. با همکاری محمدرضا جهانگیرزاده و ابوالفضل ابراهیمی. قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.

طرح های پژوهشی

در دست انجام:

- انگیزش از منظر دین و روان شناسی. قم: پژوهشگاه قرآن و حدیث.

انجام داوري براي مجلات علمی

- Journal of Mental Health, Religion & Culture

- Journal of Positive Psychology

- مجله علمی- پژوهشی روانشناسي و دين.

- مجله علمی- پژوهشی مطالعات اسلام و روانشناسي.

- مجله پژوهشنامه روانشناسی اسلامی.

- مجله علمی-پژوهشی روان شناسی فرهنگی.

ارائه مقاله در کنگره های ملی و بین المللی

- مقاله تبیین مدل تحولی انگیزش بر اساس منابع اسلامی (سال 1398). ارائه در کنگره بین المللی علوم انسانی-اسلامی.

- مقاله نقش انواع مقابله دینی در تجربه سوگ و سلامت روانی بازماندگان افراد جان باخته در اثر ویروس کرونا ( کووید 19) (سال 1400). ارائه در کنفرانس بین المللی رهیافت معنویت خداسو در مواجهه با بیماری کرونا.