« امتحانات پایان ترم »مدرک فراغت از تحصیل توسط دانشگاه مبدأ صادر می‏شود.