جدول ترم >

 

جدول ترم‌بندی دروس به تفکیک مقطع

ترم‌بندی دروس مقطع کارشناسی

رشته ویژه دانشجویان بخش مجازی ویژه دانشجویان بخش حضوری پردیس تهران
علوم حدیث مهرماه 1392به بعد مهر ماه 1393 به بعد
مهرماه 1398به بعد
علوم ومعارف‌قرآن مهرماه 1392به بعد همه ورودیها
فقه و حقوق اسلامی مهرماه 1395 به بعد بهمن ماه 1392 تا مهر ماه 1396
مهرماه 1398 مهر ماه 1396 به بعد
بهمن‌ماه 1398 به بعد مهر ماه 1398 به بعد
علوم قرآن و حدیث
بسته اختیاری مطالعات حدیثی
مهرماه  1395 به بعد مهرماه  1395 به بعد
مهرماه 1396 به بعد مهرماه 1396 به بعد
مهرماه 1398 به بعد مهرماه 1398 به بعد
علوم قرآن و حدیث
بسته اختیاری مطالعات قرآن
...... مهرماه  1395 به بعد
...... مهرماه 1396 به بعد
...... مهرماه 1398 به بعد
روانشناسی مهرماه 1397 به بعد

 

ترم‌بندی دروس مقطع کارشناسی ارشد

رشته

گرایش

ورودی

علوم حدیث

نهج‌البلاغه

مهرماه 1396 به بعد

مهرماه 1399 به بعد

مهرماه 1400 به بعد

علوم حدیث

تفسیراثری

مهرماه 1396 به بعد

مهرماه 1399 به بعد

مهرماه 1400 به بعد

علوم حدیث

کلام و عقاید

مهرماه 1397 به بعد

مهرماه 1398 به بعد

مهرماه 1400 به بعد

علوم قرآن و حدیث

......

بهمن‌ماه 1391 تا بهمن 1397

مهرماه 1398 به بعد

ارتباطات

حج و زیارت

مهرماه 1398 به بعد

کلام امامیه

......

ورودی مهر 98 به بعد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

......

مهرماه 1396 به بعد

علوم و معارف قرآن

تفسیر اجتماعی

مهرماه 1398 به بعد

مهرماه 1400 به بعد

روانشناسی اسلامی

مثبت‌گرا

مهرماه 1397 به بعد

مهرماه 1398 تا بهمن 1399

مهرماه 1400 به بعد

 

ترم‌بندی دروس مقطع دکتری

رشته

گرایش

ورودی

مدرسی معارف اسلامی

اخلاق اسلامی

مهرماه 1398 به بعد

مدرسی معارف اسلامی

قرآن و متون اسلامی

قبل از مهرماه 1398

مهرماه 1398 به بعد

علوم قرآن و حدیث

......

قبل از مهرماه 1398

از مهرماه 1398 تا مهر ماه 1400

مهر ماه 1400 به بعد

علوم و معارف نهج البلاغه

......

قبل از مهر ماه 1400

مهر ماه 1400 به بعد

کلام امامیه

......

مهرماه 1398 به بعد