روزمه حجت الاسلام رسول رضوی

 
New Page 2

 

 

رزومه حجت الاسلام رسول رضوی

 

معرفی اجمالی

 

 

رسول رضوی فرزند قاسم ، متولد سال 1352

سٍمت: عضو هیئت علمی در رتبه استادتمام و رئیس دانشکده علوم و معارف اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث و مدرس مراكز تخصصی حوزه علمیه قم

 

سوابق تحصیلی

 

دوره ابتدائی وراهنمایی را در تبریز ودر مدرسه آذرآبادگان به اتمام رسانده ودر سال 1366 تحصیلات حوزوی رادر مدرسه علمیه ولیعصر(عج) تبریز آغاز كردم و بعد از اعزام به جبهه در سال 1367 به حوزه علمیه قم منتقل شدم. مقدمات را در مدرسه امام صادق(ع)ودوره سطح را نزد اساتیدی چون استاد دوزدوزانى، استاد پایانی و ... به اتمام رساندم و در دروس خارج آیات عظام لنکرانی(ره)، مکارم شیرازى، سبحانی و ... شرکت کردم. تحصیل دردوره تخصصی كلام اسلامی سطح چهار از سال 1378 ش تاسال 1382 به طول انجامید و....

 

سوابق تدریس

 

1- تاریخ ادیان : مقطع كارشناسی وكارشناسی ارشد درمراكز تخصصی كلام ، مذاهب اسلامی و. از 1384 تا 1390

2- مذاهب کلامی: مقطع كارشناسی وكارشناسی ارشد درمراكز تخصصی كلام ، مذاهب اسلامی ،جامعه المصطفی ، و.... از 1384 تا 1390

3- کلام استدلالى : موسسه امام صادق(ع)

4- نهایه الحكمه، مدرسه شهید صدوقی از 1385 تا 1387

5- تاریخ علم كلام : مقطع كارشناسی وكارشناسی ارشد درمراكز تخصصی تربیت مدرس ،فلسفه و....از1386 تا 1390

6- تعامل امامیه با سایر فرقه ها: كارشناسی ارشد ،مركز تخصصی تاریخ ....از1386 تا كنون

7- توحید از دیدگاه قرآن وحدیث : كارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن وحدیث( دانشكده علوم حدیث)

8- نبوت از دیدگاه قرآن وحدیث :كارشناسی ارشد ،دانشگاه قرآن وحدیث( دانشكده علوم حدیث)

9- كتاب شناسی احادیث اعتقادی : كارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن وحدیث( دانشكده علوم حدیث)

10- كلام جدید : كارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن وحدیث( دانشكده علوم حدیث)

11- آشنایی با عرفان اسلامی :كار شناسی ،جامعه المصطفی

12- كلام بین المذاهب: كار شناسی، جامعه المصطفی

13- كلام تطبیقی :دكتری، دانشگاه قرآن وحدیث

14- جهان شناسی : دكتری، دانشگاه قرآن وحدیث

15- جهان شناسی: سطح چهار

16- انسان شناسی : سطح چهار

سوابق پژوهشی

 

مقالات علمی پژوهشی

1- بشارت های كتاب مقدس از ظهور پیامبراسلام فصلنامه علمی- پژوهشی کلام اسلامی شماره 82 /تابستان 1391

2- نژاد پرستی وتحریف كتاب مقدس فصلنامه علمی- پژوهشی کلام اسلامی شماره 83 /پائیز 1391

3- چیستی عمود نور : فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث شماره 63

4- تعامل قبیله با عقیده در عصر بعثت ، فصلنامه علمی- پژوهشی کلام اسلامی شماره 81 /بهار 1391

5- نقد جریان شناسی نوبختی در فرق الشیعه: فصلنامه علمی- پژوهشی کلام اسلامی شماره85 بهار 92

6- دفاع از امامیه برائت از اسماعیلیه در كتاب نقض :مجموعه مقالات كنگره عبدالجلیل رازی

7- بررسی نقش طرفداران بنی امیه در ترویج نظریه جبر : فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام شماره 3 سل 1393

8- نقد انگاره تاثیر پذیری علامه حلی از ابوالحسن بصری : دو فصلنامه کلام اهل بیت (ع) شماره اول 1394

9- نقد ادعای تاثیر پذیری آموزه ویژگی امامان در اعتقادات امامیه از باورهای ایرانیان باستان : فصلنامه علمی- پژوهشی کلام اسلامی شماره 92زمستان 1394

10- محل نزول اولین وحی و آثار کلامی آن: فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی شماره10 1394

11- بتریه و اندیشه تقصیر،کاجی، قاسم؛رضوی، رسول ، نقد و نظر :: تابستان 1395 ، سال بیست و یکم - شماره 2 (علمی-پژوهشی)

12- الگوی تاریخ پژوهی مبتنی بر آیات و روایات و اصول کلامی امامیه: چیستی، چرایی،چگونگی ، رضوی، رسول؛پارچه باف دولتی، محمد؛روشنبین، ایمان ،تحقیقات بنیادین علوم انسانی :: زمستان 1395 شماره 4

13- نقد ادعای تاثیرپذیری آموزه« مهدویت از باور سو شیانت » ،رضوی، رسول؛جمشیدیان، احمد،تحقیقات کلامی :: تابستان 1395 - شماره 13 (علمی-پژوهشی)

14- واکنش متکلمان در برابر چالش های برخاسته از هیئت بطلمیوسی : فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی شماره 103تاریخ پاییز 1396

15- نقش متکلمان امامیه در تحکیم و توسعه علم کلام در دوره ایلخانان با محوریت علامه حلی :فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی شماره 104 تاریخ زمستان 1396

16- بررسی مبانی اعتقادی و قلمرو برائت در پرتو آیات و روایات، پژوهش نامه حج و زیارت، علمی پژوهشی، سال دوم شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1396،رسول رضوی ، علی پناهی

17- نقش متکلمان امامیه در تحکیم و توسعه علم کلام در دوره ایلخانان با محوریت علامه حلی ،رضوی، رسول ، کلام اسلامی :: زمستان 1396 - شماره 104 (علمی-پژوهشی )

18- بررسی تقابل تبری و تقیه با تکیه بر آیات و روایات رضوی، رسول؛پناهی، علی ، امامت پژوهی :: بهار و تابستان 1396 - شماره 21 (علمی-پژوهشی)

19- سید مرتضی و سیر تطور نظریه صرفه ، رسول رضوی، موسسه دارالحدیث ، کنگره سید مرتضی علم الهدی

20- واکنش متکلمان در برابر چالش های برخاسته از هیئت بطلمیوسی ،رضوی، رسول؛دارینی، رضا ،کلام اسلامی :: پاییز 1396 - شماره 103 (علمی-پژوهشی)

21- حکومت مهدوی و بازه زمانی استمرار آن ،غنوی، امیر؛صبائی، مهدی؛رضوی، رسول ،مشرق موعود :: پاییز 1396 - شماره 43 (علمی-پژوهشی)

22- «بررسی تطبیقیِ مفهوم رسول در قرآن مجید و عهد جدید »، الهیات تطبیقی(علمی پژوهشی ) سال نهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان 1397 ،رسول رضوی * مجید هادی زاده

23- احمد غزالی و شکل گیری شیطان پرستی در میان یزیدیان جزیره ، رسول رضوی ، همایش تصوف 1397 قم

24- معنا شناسی و گستره مرجعیت علمی اهل البیت علیهم السلام ، رسول رضوی، مشهد ، مدرسه تابستانی کلام1397.

25- امکان پیدایشی دیگر در نشانه های حتمی ظهورف صبایی، مهدی؛شاکر، محمدتقی؛رضوی، رسول ف تحقیقات کلامی :: بهار 1397 - شماره 20 (علمی-پژوهشی)

26- واکنش محمد امین استرآبادی به روش کلامی فلسفیِ مدرسه حلّه ،رسول رضوی ، ناصرنجفی کربلا :همایش تراثنا1397

27- جریان کلام شامی در قرن اول هجری بین نفی و اثبات: رضوی، رسول؛حسینی، محمدرنجبر؛بهادری، سعید :: تحقیقات کلامی : پاییز 1397 - شماره 22 (علمی-پژوهشی)

28- تطورعلم کلام از نگاه آیه الله سبحانی دام ظله العالی ، رسول رضوی، همایش کلام ( بزرگداشت آیه الله سبحانی ) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 1397

29- کارکرد علمی حکیم ملا محمد فضولی در سیرتطور کلام امامیه و انتقال تراث علمی حوزه حلّه ، رسول رضوی فصلنامه: علمی- پژوهشی ، کلام اسلامی، سال 27 ،شماره 108 ، صفحه69: سال 1398

30- دراسة حول الآراء الكلامیة للحكیم ملّا محمد فضولی ، رسول رضوی، عراق ، کربلا ، همایش تراثنا1398

31- بررسی تقابل و جایگاه آموزه های مدارا و تبرّی با تکیه بر آیات و روایات مشکوه شماره144 پاییز 1398 پناهی و رسول رضوی

32- آموزه شفاعت در میراث مکتوب مذهب شافعی و تبیین تمایز آن با دیدگاه سلفیان تکفیری مهدی جعفر زاده وقاسم جعفری و رسول رضوی دو فصلنامه پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 11 بهار و تابستان 1398

33- نقد و ارزیابی مبانی روش شناختی الهیات گشوده با تبیین دیدگاه کلارک پیناک محمد ابراهیم ترکمانی،احمد کریمی، فصلنامه پژوهش های فلسفی کلامی شماره 86 زمستان 1399

34- بازتاب فرضیه هیئت بطلمیوسی در آثار متکلمان امامه درباره مسئله عرش و کرسی رضا دارینی و رسول رضوی

35- مولفه های نبوت زرتشت علی مصلحی و رسول رضوی فصلنامه علمی- پژوهشی ، کلام اسلامی 1399

36- چگونگی مواجهه متکلمان امامیه با بخش فیزیک هیئت قدیم در مسائل مربوط به عالم آخرت رضا دارینی و رسول رضوی، دو فصلنامه علمی پژوهشی هستی شناختی

 

سایر مقالات

37- آیین حنیف: فصل نامه کلام اسلامی

38- انجیل : فصل نامه کلام اسلامی

39- ایمان نیاکان پیامبر: فصل نامه کلام اسلامی

40- ادوار تاریخی علم کلام اسلامی :فصل نامه معارف عقلی

41- بررسی تالیفات درباره مهدویت در حوزه علمیه بغداد، فصل نامه مشرق موعود

42- سنتهای تاریخی و علائم ظهور، فصل نامه مشرق موعود

43- سوء استفاده از اندیشه مهدویت در جنبش روشنیه ، فصل نامه مشرق موعود

44- تبریزاولین پایتخت شیعه، دوهفته نامه میثاق

45- باز كاوی آئین زرتشت :مجله معارف نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

46- مهدویت اشتراكات وافتراقات ، مجله شمس ولایت

47- فرقه كیسانیه وادعای مهدویت مجله شمس ولایت

48- آئین بودیسم: مجله صباح،

49- آئین زرتشت : مجله صباح

50- پایان تاریخ از دیدگاه اهل سنت : فصل نامه مشرق موعود

51- بررسی تالیفات درباره مهدویت در حوزه علمیه كوفه، فصل نامه مشرق موعود

52- آئین هندو: مجله صباح،

53- آئین یهود: مجله صباح،

 

 

کتاب‌ها:

1- امام مهدی(عج) نشر: مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه

 -2بابک و نقد تاریخ نگارى: انتشارات امین آذربایجان1380

3- کتاب شناسی احادیث اعتقادی : انتشارات دارالحدیث چاپ اول 1393

4-عقاید و معارف 4(نبوت ) : انتشارات مرکز مدیریت حوزه های علمیه چاپ اول زمستان 1395

5-تاریخ کلام امامیه (حوزه ها و جریانها ): انتشارات دارالحدیث چاپ اول : 1396

6-عقاید و معارف 6(معاد ) : انتشارات مرکز مدیریت حوزه های علمیه پاییز 1397

7-عقاید و معارف 6(جهان شناسی) : انتشارات مرکز مدیریت حوزه های علمیه پاییز 1398

8-پیدایش و تطور مذاهب کلامی: انتشارات رائد زمستان 1399

 

همكاری‌ها

 

1- حوزه علمیه قم تدریس در سطح سه وسطح چهار مراکز تخصصی

2- راهنمایی ومشاوره پایان نامه های متعدد

3- مدیرسابق گروه ادیان و مذاهب مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه (مركز مطالعات وپاسخ به شبهات )

4- مدیرسابق گروه تاریخ موسسه آینده روشن

5- عضو سابق هیات تحریریه مجله صباح

6- عضو سابق هیات تحریریه مشرق موعود

7- دبیر سابق دانشنامه کلام اسلامى: موسسه امام صادق(ع)

8- معاون پژوهشی سابق دانشگاه قرآن و حدیث

9- مدیر سابق گروه کلام اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث

10- عضو هیئت مدیره انجمن کلام اسلامی از سال 1395 تا کنون

11- رئیس دانشکده علوم و معارف اسلامی از 1394 تا کنون

12- عضو کمیته کلام مدارج علمی حوزه علمیه قم از سال 1392 تا کنون