فرآیندهای اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس

 
مراحل انجام فرآیندهای اداره خدما

 

مراحل انجام فرآیندهای اداره خدمات آموزشی

مهمان از دانشگاه دیگر

 1. دریافت نامه مهمان از دانشگاه مبدا

 2. بررسی ضوابط آموزشی توسط کارشناس رشته و در صورت نبود مشکل آموزشی انجام پذیرش در سامانه ناد

 3. ثبت انتخاب واحد

 4. پرداخت شهریه متغیر توسط دانشجو

 5. اعلام نمرات دانشجو به دانشگاه مبدا پس از اعلام نتایج آزمونها

مهمان به دانشگاه دیگر

 1. ارسال درخواست توسط دانشجو از طریق سامانه srm

 2. بررسی ضوابط آموزشی و مالی دانشجو توسط کارشناس رشته و در صورت نبود مشکل آموزشی و بدهکار نبودن دانشجو مکاتبه با دانشگاه مقصد

 3. ثبت انتخاب واحد در سامانه ناد

 4. پرداخت شهریه ثابت توسط دانشجو

 5. ثبت نمرات پس از دریافت نمرات از دانشگاه مقصد

انتقالی
(ویژه مقطع کارشناسی)

 1. ارسال درخواست توسط دانشجو از طریق سامانه srm

 2. بررسی ضوابط آموزشی توسط کارشناس پذیرش و بایگانی و در صورت نبود مشکل آموزشی، انجام امور مربوط در سامانه ناد و ارجاع به کارشناس رشته

 3. ثبت کارنامه در سامانه آموزشی ناد

 4. تسویه مالی دانشجو در کد رشته قبلی

حذف درس

 1. ارسال درخواست توسط دانشجو از طریق سامانه srm

 2. بررسی ضوابط آموزشی توسط کارشناس رشته و در صورت نبود مشکل آموزشی ثبت حذف درس در سامانه ناد

حذف ترم

 1. ارسال درخواست توسط دانشجو از طریق سامانه srm

 2. بررسی ضوابط آموزشی توسط کارشناس رشته و در صورت نبود مشکل آموزشی ثبت حذف ترم در سامانه ناد

 3. پرداخت شهریه ترم توسط دانشجو

مرخصی تحصیلی

 1. ارسال درخواست توسط دانشجو قبل از انجام انتخاب واحد از طریق سامانه srm(درصورت مرخصی پزشکی و بارداری، مستندات پزشکی می‌بایست همراه درخواست ارسال شود)

 2. پرداخت شهریه ثابت توسط دانشجو

 3. بررسی درخواست توسط کارشناس رشته و ثبت مرخصی در سامانه ناد (درصورت مرخصی پزشکی ابتدا با پزشک معتمد دانشگاه مکاتبه می‌شود و پس از تایید در ناد مرخصی ثبت می‌شود.)

بازگشت به تحصیل

 1. ارسال درخواست توسط دانشجو از طریق سامانهsrm به کمیته منتخب شورای آموزشی پژوهشی دانشگاه

 2. بررسی ضوابط آموزشی و تصمیم‌گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجو توسط کمیته منتخب شورای آموزشی پژوهشی دانشگاه

 3. ارجاع درخواست به کارشناس رشته برای اطلاع‌رسانی تصمیم کمیته منتخب شورای آموزشی پژوهشی دانشگاه

 4. در صورت موافقت با بازگشت به تحصیل، تسویه مالی دانشجو و انجام امور مربوط در سامانه ناد توسط کارشناس رشته

گواهی اشتغال به تحصیل

 1. ارسال درخواست توسط دانشجو از طریق سامانه srm

 2. بررسی ضوابط آموزشی و مالی توسط سامانه و در صورت نبود مشکل آموزشی و بدهکار نبودن دانشج، صدور گواهی به صورت خودکار توسط سامانه

صدور ریزنمرات

(ویژه دانشجویان با وضعیت جاری)

 1. ارسال درخواست توسط دانشجو از طریق سامانه srm

 2. بررسی ضوابط آموزشی (عدم نقص مدرک آموزشی، عدم بدهی مالی و...)

 3. در صورت نبود مشکل آموزشی و بدهکار نبودن دانشجو، دریافت کارنامه از سامانه ناد و مهمور کردن کارنامه و تحویل به دانشجو

نکته: صدور ریزنمرات برای دانشجویان با وضعیت راکد از سوی اداره پذیرش، بایگانی و فارغ‌التحصیلان انجام می‌شود.

صدور فرم معدل

 1. ارائه فرم مورد نظر توسط دانشجو به کارشناس رشته

 2. بررسی ضوابط آموزشی و مالی و در صورت نبود مشکل آموزشی و بدهکار نبودن دانشجو تکمیل اطلاعات و مهمور کردن فرم و تحویل به دانشجو

تغییر شیوه از آموزشی

به آموزشی ـ پژوهشی
(ویژه مقطع کارشناسی‌ارشد بخش مجازی)

 1. ارسال درخواست توسط دانشجو از طریق سامانه srm

 2. بررسی شرایط اولیه(گذراندن حداقل ۱۲ واحد تخصصی، داشتن معدل کل ۱۷ به بالا و...) توسط کارشناس رشته و ارجاع به مدیر گروه برای بررسی نهایی

 3. در صورت تایید مدیر گروه، اطلاع رسانی به دانشجو

 4. تکمیل فرم تعهدنامه توسط دانشجو و ارسال برای کارشناس رشته

 5. تایید مدیر آموزش و معرفی دانشجو به امور پایان‌نامه‌ها

معاف از دروس جبرانی
(ویژه مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری)

 1. بررسی و مطابقت مدرک کارشناسی دانشجویان معرفی شده سازمان سنجش توسط کارشناس رشته پس از بازه حذف و اضافه

 2. اطلاع‌رسانی در خصوص دانشجویان معاف از دروس جبرانی

 3. ثبت وضعیت معاف در سامانه ناد توسط کارشناس رشته

 4. پرداخت شهریه درس توسط دانشجو

در صورت عدم وجود مدرک دانشجو در بایگانی، دانشجو شخصا باید نسبت به ارسال مدرک و درخواست معافیت خود از طریق سامانه srm پیگیری کند.

صدور تایید آموزشی و کفایت
(ویژه مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری)
 1. ارسال درخواست از اداره پایان‌نامه‌ها به اداره خدمات آموزشی

 2. بررسی کارنامه آموزشی دانشجو توسط کارشناس رشته

 3. درصورت تایید کارنامه توسط کارشناس رشته، ارسال نامه کفایت آموزشی به بخش مالی(زمان مورد نیاز، سه هفته)

 4. بررسی وضعیت مالی و تسویه حساب (زمان مورد نیاز، حداقل سه روز)

 در صورت وجود مشکل آموزشی این زمان متغیر و بسته به مشکل آموزشی طولانی‌تر خواهد بود. از این رو لازم است دانشجو در طول تحصیل خود نسبت به کامل بودن وضعیت آموزشی توجه داشته باشد تا در زمان مقرر با مشکل محدودیت زمانی مواجه نباشد.

تطبیق واحد

 1. مطالعه دستور العمل تطبیق واحد دانشگاه توسط دانشجو

 2. ارسال درخواست توسط دانشجو به همراه ریز نمرات از طریق سامانه srm

 3. بررسی درخواست توسط کارشناس رشته

 4. در صورت عدم وجود ریزنمرات، مکاتبه کارشناس رشته با دانشگاه مورد نظر برای دریافت ریزنمرات

 5. بررسی کارشناس رشته و ارسال فرم تطبیق واحد به مدیرگروه برای بررسی و اعلام نظر

 6. اعلام نتیجه از سوی مدیرگروه و ارسال به کارشناس برای ثبت در سامانه آموزشی ناد در صورت تایید درخواست دانشجو

 7. پرداخت شهریه دروس توسط داشجو

تغییر شیوه از آموزشی ـ پژوهشی به آموزشی
(ویژه مقطع کارشناسی‌ارشد بخش حضوری)
 1. تکمیل فرم درخواست (موجود در سایت دانشگاه - منوی آموزش ـ خدمات آموزشی و ارائه دروس ـ فرم‌های اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس)
 2. اخذ خروجی از درخواست‌ها بعد از اتمام زمان اعلام شده در اطلاعیه انتخاب واحد و غیرفعال شدن فرم
 3. ارسال درخواست‌ها برای بخش پایان‌نامه‌ها برای تعیین وضعیت دانشجو در درس پایان‌نامه
 4. ارسال گزارش بخش پایان‌نامه‌ها برای مدیر گروه علمی
 5. اعلام وضعیت نهایی به دانشجو و انجام انتخاب واحد
 6. ارسال تایید گروه به اداره پذیرش، بایگانی و فارغ‌التحصیلان برای دانشجویانی که با تغییر شیوه آنهاموافقت شده است.