ریاست دانشگاه قرآن و حدیث
حضرت آیت الله
محمّد محمدی ری شهری
قائم مقام ریاست دانشگاه قرآن و حدیث
حجت الاسلام و المسلمین
عبدالهادی مسعودی
رئیس پردیس تهــران
حجت الاسلام و المسلمین
مهدی قائمی فـــر
 
معاون آموزشی و پژوهشی
حجت الاسلام و المسلمین

دکتر
احمد غلامعلی 
  معاون فرهنـــگی و دانشجویی
حجت الاسلام و المسلمین
محمدرضا سبحانی نیا
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمانی
جواد علی اکبـــریان
رئیس دانشـکده علوم و معارف حدیث
حجت الاسلام و المسلمین
سید محمدکاظـم سیدطباطبائی
  رئیس دانشـکده علوم و معارف اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین
رسول رضوی
رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن
دکتر هادی حجت
  رئیس مـرکز آموزش الکترونیکی
حجت الاسلام و المسلمین
دکتــر مهدی غلامـعلی
  سرپرست مدیریت حراست و گزینش
رضـا رحیمی مزرعه شاهی
  رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
محمدرضا عسگری پیربلوطی
مدیر امور آموزشی
سید روح الله علوی نژاد
مدیر امور پژوهشی و پایان نامه ها
محمود  ملکــی
مدیر امور آموزشی و پژوهشی قـم
محمـــد عبداله زاده
سرپرست مدیریت  فرهنـگی و دانشجویی
سید محمدحسن خوشرو
مدیر امور مالی
محمــــدرضا فقیهی