ریاست دانشگاه قرآن و حدیث
حضرت آیت الله
محمّد محمدی ری شهری
قائم مقام ریاست دانشگاه قرآن و حدیث
حجت الاسلام و المسلمین
عبدالهادی مسعودی
معاون آموزشی و پژوهشی
حجت الاسلام و المسلمین

دکتر
احمد غلامعلی 
  معاون فرهنـــگی و دانشجویی
حجت الاسلام و المسلمین
محمدرضا سبحانی نیا
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمانی
جواد علی اکبـــریان
رئیس دانشـکده علوم و معارف حدیث
حجت الاسلام و المسلمین
سید محمدکاظـم سیدطباطبائی
  رئیس دانشـکده علوم و معارف اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین
رسول رضوی
رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن
دکتر هادی حجت
  رئیس مـرکز آموزش الکترونیکی
حجت الاسلام و المسلمین
دکتــر مهدی غلامـعلی
  رئیس پردیس تهــران
سید شهاب الدین اولیایی
  مدیر حراست و گزینش
رضـا رحیمی مزرعه شاهی
رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
مهدی نصرتیان اهور
مدیر امور آموزشی
سید روح الله علوی نژاد
  مدیر امور پژوهشی و پایان نامه ها
مهدی نصرتیان اهور
مدیر امور آموزشی و پژوهشی قـم
منتـــظر شریفی اصل
سرپرست مدیریت  فرهنـگی و دانشجویی
سید محمدحسن خوشرو
مدیر امور مالی
محمــــدرضا فقیهی