معاونت آموزشی و پژوهشی دانشــگاه قرآن و حدیث
دانلود فرم با پسوند  pdf دانلود فرم با پسوند  docx عناوین فرم های مورد نیاز پایان نامه ارشد و رساله دکتری
فرم شماره  01 فرم شماره  01

فرم شماره 01 - درخواست تغییر نظام آموزشی

فرم شماره  02 فرم شماره  02

فرم شماره 02 - طــرح اجمالی

فرم شماره  03 فرم شماره  03

فرم شماره 03 - طــرح تفصیلی

فرم شماره  04 فرم شماره  04

فرم شماره 04 - گزارش پیشرفت تدوین پایان نامه و رساله

فرم شماره  05 فرم شماره  05

فرم شماره 05 - درخواست تغییر موضوع یا اساتید

فرم شماره  06 فرم شماره  06

فرم شماره 06 - کفایت پژوهش

فرم شماره  07 فرم شماره  07

فرم شماره 07 - تأیید زمان جلسه دفاع

فرم شماره  08 فرم شماره  08

فرم شماره 08 - تعهد اصالت اثر

فرم شماره  09 فرم شماره  09

فرم شماره 09 - ارزیابی نمره پایان نامه

فرم شماره  10 فرم شماره  10

فرم شماره 10 - تأیید مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله

فرم شماره  11 فرم شماره  11

فرم شماره 11 - تحویل نسخه های صحافی شده

فرم شماره  12 فرم شماره  12

فرم شماره 12 - ارزشیابی اساتید

فرم شماره  13 فرم شماره  13

فرم شماره 13 - تأیید چاپ

فرم شماره  14 فرم شماره  14

فرم شماره 14 - درخواست انتقال مراحل اداری از مرکز قم به پردیس تهران و بالعکس