رزومه استاد

دکتر مهدی رهبر

 

تولد: 1346در تهران

پست الکترونیک: Rahbar.m@qhu.ac.ir

کارشناسی ارشد پیوسته: رشته معارف اسلامی وتبلیغ، دانشگاه امام صادق(ع)،1373

دکتری: رشته فقه واصول، دانشگاه امام صادق(ع)،1382

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: سیرتاریخی قیاس اصولی

عنوان رساله دکتری: کاربرد مصلحت درفقه

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار گروه فقه و حقوق (تهران)

 

فعاليت هاي آموزشي:

تدریس دروس مختلف رشته فقه و حقوق در دانشگاه های امام خمینی(ره) قزوین، امام صادق(ع)، الزهرا(س)، آزاد، شاهد، قرآن وحدیث ومذاهب اسلامی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

فعاليت هاي پژوهشي:

الف) کتابهای منتشر شده

ب) مقالات منتشر شده

1.       ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده/ فصلنامه مطالعات راهبردی زنان/پاییز1388(علمی-پژوهشی)

2.       بررسی قاعده تسبیب/ فصلنامه متین/زمستان1388(علمی-پژوهشی)

3.       ازدواج مجدد زن وحق حضانت فرزند/ فصلنامه مطالعات راهبردی زنان/زمستان1390(علمی-پژوهشی)

4.       الزامات اخلاقی وفاداری همسران و مسئله تعدد زوجات/فصلنامه تحقیقات زنان/ بهمن 1391(علمی-پژوهشی)

5.       محدوده شرعی تمکین عام زوجه/ فصلنامه پژوهشهای فقهی/ بهار1393(علمی-پژوهشی)

6.       احکام مربوط به زنان از منظرفقه امامیه/فصلنامه بانوان شیعه/پاییز1388(علمی-ترویجی)

7.       بررسی تطبیقی نظرات امامیه و اهل سنت در مورد اشتغال بانوان/فصلنامه بانوان شیعه/زمستان1388 (علمی-ترویجی)

8.       مقایسه جایگاه مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت/ فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)/بهار1382 (تخصصی)

9.       نکاتی در باره فلسفه احکام شرعی بانگاهی به خطبه فدکیه/ مجله علوم انسانی/بهار1384(تخصصی)

10.    ملاکهای تحقق مسافت شرعی در سفر/ فصلنامه پژوهشهای دینی/زمستان1384(تخصصی)

11.    بررسی مبانی فقهی حکم حبس محکومان مالی/مجله حقوقی دادگستر/تابستان1385(تخصصی)

12.    لباس شهرت/فصلنامه رهنمون/بهار1388(تخصصی)

13.    تحلیل و بررسی احکام مربوط به زنان از منظر فقه شیعه مجله: مباحث بانوان شیعه » پاییز 1388 - شماره 21

سِمت ها:

مدیر گروه فقه و حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، از بهمن 1388 به مدت 2سال

مدیر دفترامور هیأت علمی دانشگاه قرآن وحدیث، ازخرداد1390 به مدت 2سال