رزومه استاد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی راد

 

تولد: 1356در ارومیه

پست الکترونیک: raad.a@qhu.ac.ir

کارشناسی: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

کارشناسی­ارشد: رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384

دکتری: رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون، از دانشکده علوم حدیث (دانشگاه قرآن و حدیث)،  1389

عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد: گستره آموزه های تشریعی قرآن

عنوان رساله دکتری: مبانی كلامی اماميه در تفسير(با رويكرد نقادانه به آراء ذهبی، عسال و رومی)

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی (همکار)، استادیار و مدیر گروه تفسیر، رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه رآن و حدیث

 

فعاليت هاي آموزشي

علوم قرآنی، تاریخ قرآن، فقه، شرح الحدیث، تاریخ فقه و فقها،اصول فقه، فقه، حدیث و مستشرقان، آشنایی با قرآن و علوم آن، مبانی و قواعد تفسیر قرآن، تفسیر قرآن، مبانی شناخت حدیث از منظر فریقین، فقه الحدیث سه، شبهه شناسی، اختلاف الحدیث، ادبیات عرب (مبادی العربیه)، رابطه قرآن با نهج البلاغه، روشها و گرایشهای تفسیر، تاریخ حدیث، تاریخ حدیث، نهج البلاغه، فقه الحدیث، نقد الحدیث، بلاغت، مفردات قرآن، کلام امامیه، مبانی و روشهای تفسیر قرآن، روش شناسی تفسیر اثری، تفسیر موضوعی 1و 2. 5، علوم قرآنی (1، 2، 3)، پژوهشهای حدیثی در دوران معاصر، حوزه ها و مكاتب حدیثی، تفسیر ایات مشكله و متشابه، فقه الحدیث، قرآن و مستشرقان، تفسیر آیات گزیده، رویكردهای نوین حدیث پژوهی، حوزه ها و مكاتب حدیثی شیعه، تفسیر روایی 4، تفسیر موضوعی.. در مقاطع مختلف در دانشگاه شاهد تهران، دانشگاه قرآن و حدیث، دانشگاه تهران پردیس فارابی، دانشكده علوم قرآنی قم، مركز جهانی علوم اسلامی قم، دانشكده اصول دین و...

 

فعاليت هاي پژوهشي

الف) کتابهای منتشر شده

1.       راز امامت در قرآن (ترجمه فلسفة المیثاق و الولایة، علامه شرف الدین)، کشف الغطاء، قم، 1381

2.       انسان در تراز قرآن، دار الحدیث، 1392

3.       مؤدّت اهل بیت(ع) درآیینه وحی (ترجمه فرض المحبة فی تفسیر آیه المودة، خفاجی). به نشر، چاپ سوم، مشهد 1386

4.       جریان شناسی تفسیر نگاریهای فقهی، 2 ج، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، 1390

5.       مبانی كلامی امامیه در تفسیر نشر سخن، تهران، 1390

6.       آیین زندگی در سیره رضوی آستان قدس رضوی، 1388

ب) مقالات منتشر شده

1.       حدیث پژوهی در دوره جمهوریت تركیه علمی- پژوهشی، علوم حدیث، ش 56، 1389 تابستان

2.       روش شناسی آرای حدیثی علامه عسکری در بوته سنجش با تأکید بر معالم المدرستین علمی- پژوهشی،(مشترک) علوم حدیث، س 17، 1391 بهار

3.       حدیث پژوهی در نگاشته های مستشرقان علمی- پژوهشی، علوم حدیث، ش 53، زمستان 1389

4.       معناشناسی واژه اخبات در قرآن علمی- پژوهشی،(مشترک) آموزه های قرآنی، ش 16، زمستان 1391

5.       اخلاق تفسیر علمی- پژوهشی، (مشترک) پژوهشهای قرآن و حدیث، س 46، ش1 ، تابستان 92

6.       روش شناسی فقه الحدیثی شیخ بهایی علمی- پژوهشی، علوم حدیث، ش 50، زمستان 1387

7.       شاخصه های نظریۀهای تفسیر اجتهادی مفسّران امامیه علمی- پژوهشی، (مشترک) مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، 3/85، زمستان 1389

8.       بررسی دو نظریه در باب وارثان برگزیدۀ قرآن علمی- پژوهشی، (مشترک) علوم حدیث، ش 61، پاییز 1390

9.       حدیث پژوهی در نگاشته های مستشرقان(حدیث شیعه و فقه الحدیث) علمی- پژوهشی، علوم حدیث، ش 58، 1389 پاییز

10.    آموزه توحید ربوبی در سوره قلم علمی- پژوهشی، (مشترک) مطالعات تفسیری، ش14، تابستان 92

11.    انگاره چلوفسکی در عزاداری شیعه علمی- پژوهشی، (مشترک) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش 10، تابستان 92

12.    فقه الحدیث در نگاشته های مستشرقان علمی تخصصی، حدیث حوزه، ش 3، 1391

13.    فضیلت علم اعطایی به اهل بیت علیهم السلام علمی تخصصی، (مشترک) حدیث اندیشه ش 8و 9، زمستان 1388

14.    مستدرك نگاری: گونه شناسی نمونه های برتر حدیثی علمی ترویجی مشكوة ،ش 100، پاییز 1387

15.    ترجمه كلینی و كافی: نخستین مجموعه حدیثی شیعه مجموعه مقالات كنگره بین المللی كلینی(ره)

16.    بن مایه های قرآنی عبدالجلیل رازی در كتاب نقض مجموعه مقالات كنگره بین المللی رازی(ره)

17.    روش شناسی توصیفی مشرق الشمسین مجموعه مقالات كنگره بین المللی شیخ بهایی(ره)

18.    تفسیر باطنی دایرة المعارف قرآن: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، ج8

19.    حرمت در قرآن دایرة المعارف قرآن: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی

20.    بازشناسی مهمترین پژوهشهای حدیثی جهان فصلنامه علمی- تخصصی حدیث اندیشه ش 5

21.    در سایه سار قرآن و عترت فصلنامه علمی- تخصصی حدیث اندیشه، ش 6

22.    نقدی بر مقاله مدارك فراموش شده در باب جمع قرآن فصلنامه علمی- تخصصی حدیث اندیشه، ش 7

23.    كارآمدی گزاره های قرآنی شرایع پیشین در فرایند فقاهت مجله علمی- تخصصی معرفت

24.    بازشناسی آراء و اندیشه های قرآنی علامه نورسی. مجله علمی- تخصصی معرفت، ش 73، 1385 دی

25.    چند همسری در قرآن؛ نقد دیدگاه دکتر حامد ابوزید. مجله علمی- تخصصی معرفت، ش 67

26.    حوا اسطوره یا حقیقت: نقد دیدگاه تفسیر طبری. مجله علمی- تخصصی معرفت، ش 94

27.    پیوند حدیث و فقه: مجموعه های رسمی احادیث امامیه مجله پژوهشی اینه پژوهش، ش 121، 1389

28.    چیستی سرشت وحی. مجله پژوهشی اینه پژوهش، ش82، 1382 آبان

29.    رویکردی فلسفی- عرفانی در واژه شناسی قرآن. مجله پژوهشی اینه پژوهش، ش 93

30.    تاریخ التراث العربی و مولف آن. مجله پژوهشی اینه پژوهش، ش 85، 1383

31.    شیوه های بازیابی میراث مفقود اسلامی (معرفی کتاب «کتب التراث بین الحوادث و الانبعات) مجله پژوهشی اینه پژوهش، ش 101، 1385

32.    دانش تفسیر در نگاشته های مستشرقان مجله پژوهشی اینه پژوهش، ش 104، 1386

33.    جستاری در آراء و اندیشه های سامر اسلامبولی. مجله پژوهشی اینه پژوهش، ش 97

34.    جستاری در آراء و پژوهشهای قرآنی ابن عربی. فصلنامه تخصصی قرآنی بینات ، ش 35، سال نهم

35.    جستاری در تفسیر منّة المنّا ن فی الدفاع عن القرآن فصلنامه تخصصی قرآنی بینات، ش 32، سال هشتم

36.    شایستگان ایت تطهیر. فصلنامه تخصصی قرآنی بینات، ش 56، سال 14

37.    شیوه های بازیابی میراث مفقود اسلامی مجله پژوهشی اینه پژوهش، ش 101، 1385 دی

38.    علامه ماحوزی؛ محدثی فرزانه از بحرین. مجله پژوهشی اینه پژوهش، ش 95، دی 1384

39.    در سایه سار معارف حسینی. مجله پاسدار اسلام

40.    کاوشی پیرامون واژه الله. مجله گلستان قرآن، ش 140، بهمن 1381

41.    منزلت علوی در احادیث نور و منزلت. مجله پاسدار اسلام

42.    معرفی ترجمه فلسفة المیثاق و الولایة. مجله اینه پژوهش، ش 90، 1383

افتخارات

1.       ممتاز علمی دبیرستان شهید مفتح ارومیه(سال 1375)

2.       نفر اول و دانشجوی ممتاز دوره كارشناسی دانشگاه رضوی با معدل 07/18

3.       نفر اول كنكور كارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

4.       كسب رتبه ممتازی دوره ارشد (معدل بالای 17و پایانامه با نمره 19)

5.       نفر اول آزمون ورودی دكتری دانشكده علوم حدیث قم(سال 1385)

سِمت های اجرایی

معاون گروه قرآن دانشكده علوم حدیث

مدیر گروه قرآن و حدیث پژوهشكده اینده پژوهی و مهدویت

مدیر دفتر شرق شناسی و حدیث پژوهشكده علوم و معارف حدیث

مدیردفتر اطلاع رسانی پژوهشهای جهانی حدیث محور معاونت بین الملل دار الحدیث

رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه قرآن و حدیث