رزومه استاد

دکتر مهدی نظری نی نی

 

تولد: 1341 در نطنز

پست الکترونیک: Nazari.m@qhu.ac.ir

کارشناسی: رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، 1368

کارشناسی ارشد: رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، 1371

دکتری: رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، 1381

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی بیع معاطات از نظر فقها

عنوان رساله دکتری: بررسی موارد وجوب زکات در اسلام

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار گروه فقه و حقوق

 

فعاليت هاي آموزشي:

مبادی فقه و اصول، حقوق خانواده و فقه، کلیات حقوق، آشنایی با فقه و اصول فقه، فقه و حقوق در قرآن، تفسیر موضوعی4، اصول فقه و.....

فعاليت هاي پژوهشي:

الف) کتابهای منتشر شده

ب) مقالات منتشر شده

1-     مقاله بررسی موارد وجوب زکات/ مجلة ‌فقه اهل بیت علیهم السلام

2-     مقالة ‌بررسی عدم انحصار زکات در موارد نهگانه/ مجله مقالات و بررسیها دانشگاه تهران

3-     مدخل جامع عباسی در دائره المعارف تشیع

4-     مدخل فاضل هندی در دائره المعارف تشیع

افتخارات:

کسب رتبه اول آثار مکتوب در جشنوارة نماز و زکات

سِمت های اجرایی:

مدیر گروه فقه و حقوق سازمان سمت به مدت 4سال

مدیر گروه اجتماعی دفتر تلفیق برنامه بنیاد جانبازان مرکز به مدت 4سال

وکیل پایه 1 دادگستری