رزومه استاد

پوران میرزائی

 

تولد: 1359، تهران، کرج

پست الکترونیک: mirzae.p@qhu.ac.ir

کارشناسی: علوم حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، 1382

کارشناسی­ارشد: علوم حدیث گرایش تفسیر اثری، دانشگاه قرآن و حدیث، 1386

دکتری: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، مشغول به تحصیل

عنوان پایان­نامه کارشناسی­ارشد: ساختار شناسی تفسیر قمی

عنوان رساله دکتری:

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، مربی، گروه علوم حدیث

 

فعاليت­هاي آموزشي

تاریخ حدیث شیعه، صرف، نحو، اصطلاحات حدیثی، درایه الحدیث، توثیق و تضعیف، آشنایی با علم رجال، منابع حدیثی، جوامع حدیثی شیعه، نقد و وضع حدیث، فقه الحدیث1، سبک شناسی حدیث، کتب رجال اهل سنت، متدولوژی، تفسیر قرآن 1، فقه مقدماتی، اعراب قرآن و حدیث 1 و 2، نحو 2

فعاليت­هاي پژوهشي

الف) کتابهای منتشر شده

پژوهشی در تفسیر قمی، انتشارات زائر، 1390

ب) مقالات منتشر شده

بازکاوی انتساب تفسیر قمی در خلال مقایسه مقدمه با متن، فصلنامه علوم حدیث،1389

مدخل‌ «الشماخی ـ حسین بن احمد»، دانش‌نامه جهان اسلام، 1392

مدخل‌ «الطیالسی ـ ابو الولید»، دانش‌نامه جهان اسلام، 1392

بررسی ساختاری تفسیر فی ظلال القرآن مجله: حدیث اندیشه » پاييز و زمستان 1383 - شماره 11 و 12

موجز المقالات مجله: حدیث اندیشه » پاييز و زمستان 1383 - شماره 11 و 12

افتخارات

کسب رتبه دوم پایان‌نامه‌های قرآنی معاونت فرهنگی وزارت علوم

کسب عنوان پژوهش برتر در همایش ملی بزرگداشت علی بن ابراهیم قمی