رزومه استاد

دکتر موسی ملایری

 

تولد: 1344 در سربند

پست الکترونیک: Malayeri.m@qhu.ac.ir

کارشناسی: فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه فردوسی، 1371

کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران، 1374

دکتری: الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،1379

عنوان پایان­نامه کارشناسی­ارشد: علم شناسی ارستویی

عنوان رساله دکتری: بررسی تطبیقی وحی از منظر صدر المتالهین و لاهیجی

دانشيار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی (همکار)، دانشیار گروه کلام

فعاليت هاي آموزشي:

تدریس: فلسفه، کلام جدید و قدیم، منطق،  فلسفه دین، و... 

فعاليت هاي پژوهشي:

الف) کتابهای منتشر شده

تألیف، تبیین فلسفی وحی از فارابی تا ملاصدرا، قم، انتشارات طه، 1384

ب) مقالات منتشر شده

1-     مقاله علمی پژوهشی، تفاوت جوهری نظریه فارابی و ابن رشد در تطبیق بین حکمت و شریعت، مجله نامه مفید، شماره  34، اسفند1381

2-     مقاله علمی پژوهشی، زبان تمثّلی دین درحکمت صدرالمتألهین، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، شماره 161، سال1381

3-     مقاله علمی پژوهشی، هویت  انسان در مکتب تفکیک، مجله پژوهش دینی، شماره7، پائیز1383

4-     مقاله علمی پژوهشی، مختصات رویکرد فلسفی صدرالمتألهین به قرآن کریم، مجله پژوهش دینی، شماره12، سال1384

5-     مقاله علمی ترویجی، المیزان و بسط در معنا شنای قرآن، مجله پژوهش دینی، شماره4، بهار1382

6-     مقاله تخصصی، بررسی یک قاعده علم شناسانه در حکمت صدرالمتألهین، مجله الهیات، شماره2، بهار83

7-     مقاله تخصصی، علامه طباطبایی و تحدید منطقی دامنه علوم برهانی، مجله الهیات، شماره3، تابستان1383

8-     مقاله تخصصی، تطبیقی پیرامون قضایای جزئی و کلی در منطق قدیم و جدید، مجله حکمت و فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی،شماره8

9-     مقاله علمی پژوهشی، نیاز به علم کلام و تمایز روش شناختی آن از فلسفه، مجله برهان و عرفان، شماره9 و10

10-  مقاله علمی پژوهشی، لاهیجی و احیاء سنت كلامی معصومین، مجله علمی پژوهشی صحیفه مبین، شماره42 بهار و تابستان87

11-  مقاله علمی پژوهشی، قرآن توسعه و علوم اسلامی، مجله پژوهش دینی، شماره 16 بهار و تابستان 1387

12-  مقاله علمی تخصصی، امكان علم حصولی به خداوند، مجله منهاج، شماره ششم، بهار و تابستان 1386

13-  مقاله علمی پژوهشی، گوهر عرفان در نظام اخلاقی قرآن، مجله علمی پژوهشی پژوهش ادبی، شماره دهم و یازدهم پاییز و زمستان1387

14-  مقاله علمی پژوهشی، بررسی و نقد چهار رویكرد در الهیات سلبی، مجله علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، تابستان 1388،  شماره17

15-  مقاله علمی پژو هشی، منطق تعریف در بوته نقد و داوری، مجله علمی پژوهشی حكمت و فلسفه، پاییز 1388، شماره19

16-  مقاله علمی پژوهشی، فلسفه‌ علم حكمای مسلمان و پیشینه‌ ارسطویی آن، مجله علمی پژوهشی پژوهشهای فلسفی، شماره یازدهم، بهار و تابستان1386

17-  ترجمه مقاله، Contemporary Islamic philosophy  ، «فلسفه اسلامی معاصر»، مجله اطلاعاتِ حكمت و معرفت، شماره49

18-  مقاله، ابن سینا و تأملات فلسفی پیرامون وحی، در كتابِ «چكیده عقل ناب»، نشر بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا،1388

19-  مقاله علمی پژوهشی، نظریه های بدن برزخی، مجله علمی پژوهشی پژوهش دینی، پاییز و زمستان 89 شماره 21

سمتهای اجرایی:

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد تهران مرکز

سردبیر مجله آفاق حکمت