رزومه استاد

 دکتر محمد رضا حسن زاده توکلی

 

تولد: 1356 در سمنان

پست الکترونیک:  Hasanzadeh.m@qhu.ac.ir

کارشناسی: روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، 1379

کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران، 1381

دکتری: روانشناسی تربیتی ، دانشگاه شهید بهشتی، 1392

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

عنوان رساله دکتری:

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار گروه روانشناسی

فعاليت هاي آموزشي:

تدریس: آمار توصیفی، آمار استنباطی، SPSS، روش تحقیق، روانشناسی عمومی، مباحث آمار در روانشناسی از سطح مقدماتی تا پیشرفته به صورت غیر رسمی در دوره­های متعدد و تدریس در دانشگاه قرآن و حدیث از سال تحصیلی 1392-93

 

فعاليت هاي پژوهشي:

الف) کتابهای منتشر شده

ب) مقالات منتشر شده

1.       محمدرضا حسن زاده توكلي، محمدعلي مظاهري، سيد محمد غروي، محمدعلي فياض بخش. نماز: سازه­اي روان شناختي در قرآن. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامي ، سال سوم، شماره 9.

2.       پریرخ دادستان، محسن حق­بین، سعیده بزازیان، محمدرضا حسن­زاده توکلی. جدایی روانشناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی، یک پژوهش درباره تفاوتهای جنسی و فرهنگی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال اول، شماره 1، پاییز 1383.

3.       صفورا سپهری، محمدرضا حسن­زاده توکلی. بررسی اعتبار و روایی مقیاس نگرش­های مربوط به انتخاب همسر. فصلنامه خانواده­پژوهی، دوره هفتم، زمستان90، شماره پیاپی 28.

4.       فاطمه شيبانی تذرجی، شهلا پاکدامن ، اصغر دادخواه، محمدرضا حسن زاده توکلی. تأثير موسيقی درمانی بر ميزان افسردگی و احساس تنهايی سالمندان. دوره 5, شماره 16 - (4-1389).

5.       فاطمه شيبانی تذرجی، شهلا پاکدامن ، محمدرضا حسن زاده توکلی. تأثیر خاطره­گویی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 4. شماره 1(13)، بهار 1389.

6.       فاطمه شيباني تذرجي، شهلا پاكدامن، اصغر دادخواه، محمدرضا حسن­زاده توكلي. تأثير موسيقي درماني بر ميزان افسردگي و احساس تنهايي سالمندان. مجله سالمندي ايران، سال پنجم، شماره شانزدهم، تابستان 1389.

7.       مريم ضيايی، حميدرضا پوراعتماد، محمدرضا توکلی، آيا قضاوت اخلاقی وابسته به فرهنگ است؟، مجله علوم رفتاری، دوره 4، شماره 3، پاييز 1389.

8.       اسماعیل سعدی­پور، امیرحمزه خراسانی، حسین زارع، محمدرضا حسن­زاده توکلی. هوش هیجانی و جهت گیری مذهبی :همپوشی یا استقلال در پیش بینی سلامت روان.فصل نامه پژوهش های کاربردی روانشناختی۱۸-۱,(۱)۱۳۹۰,۲.

9.       سیده مریم فخرحسینی، علی زاده­محمدی، محمدرضا حسن­زاده توکلی، سیده رقیه هاشمی.  تهیه، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه علاقه به گونه­های فیلم. دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه خانواده، 1388.

10.    سیده رقیه هاشمی، محمدرضا حسن­زاده توکلی، سیده مریم فخرحسینی، علی زاده­محمدی، اسماعیل خوش­نظر. رابطه شخصیت با علاقه به گونه-های فیلم. دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه خانواده، 1388.

11.    پور اعتماد،حمید رضا؛ موسی کاظمی،سید مجتبی؛ هومن،علی؛ صادقی،منصوره سادات؛ حسن زاده توکلی،محمدرضا. ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس گنجینه واژگان تصویری پارسی. تازه های علوم شناختی. پاییز 1390 - شماره 51.