رزومه استاد

دکتر حسن اصغرپور

 

تولد: 1360، گیلان، رشت

پست الکترونیک: Asgharpour.h@qhu.ac.ir

کارشناسی: علوم حدیث، دانشکدۀ علوم حدیث، 1383

کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، 1386

دکتری: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، 1392

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی جایگاه و سیر مناقب‌نگاری اهل بیت (ع) از آغاز تا پایان قرن پنجم

عنوان رساله دکتری: تحلیل و تبیین معانی و مقاصد مفردات اهل بیت (ع) در میراث تفسیری اهل بیت (ع) و تطبیق آن با آراء واژه‌پژوهان کهن عربی

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی (همکار)، استادیار گروه معارف قرآن

فعاليت هاي آموزشي:

تدریس: علوم قرآنی، علوم حدیث، تاریخ حدیث، تاریخ قرآن، تاریخ تفسیر، تفسیر قرآن، مفردات قرآن، روشها و گرایشهای تفسیری

فعاليت هاي پژوهشي:

الف) کتابهای منتشر شده

ب) مقالات منتشر شده

1-     درآمدی بر مناقب‌نگاری اهل بیت (ع)، علوم حدیث (علمی- پژوهشی)، 1386

2-     محورهای مناقب و فضائل در کتب شش‌گانۀ اهل سنت، مطالعات اسلامی (علمی پژوهشی)، 1387

3-     سیر مناقب‌نگاری اهل بیت (ع) از آغاز تا پایان قرن سوم، مشکات (علمی -ترویجی)، 1388

4-     مدخل: روح البیان في تفسیر القرآن، دانشنامۀ جهان اسلام،1391

5-     بررسی و نقد نظر گولدسیهر دربارۀ اثرپذیری ابن‌عیاس از جیلان بن فروه در فهم مفردات قرآن، پژوهشهای قرآن و حدیث (علمی- پژوهشی)، 1392

6-     Necessity of the interpretation of Quranic Lexicology (Emphasizing on criticism of Abû 'Ubaideh's views)؛ SciencelinePublication (دارای نمایۀ isc)، 1393

افتخارات:

کسب عنوان دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی در سال 81،

کسب عنوان دانشجوی نمونه در مقطع کارشناسی در سال 82،

کسب رتبۀ اول حفظ قرآن در میان دانشجویان دانشگاههای استان تهران در سال 82،

 کسب رتبۀ دوم حفظ قرآن در مسابقات دانشجویان سراسر کشور در سال 82،

 عضویت در بنیاد ملی نخبگان،

کارمند نمونه در سازمان دار القرآن سال 1386،

دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد در سال 84،

کسب رتبۀ سوم در آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد در سال 83،

کسب رتبۀ سوم در المپیاد دانشجویی سراسر کشور در سال 83،

کسب عنوان دانش‌آموختۀ برتر مقطع دکترا در سال 92،

کسب عنوان استاد ممتاز دانشگاه قرآن و حدیث در سال 91،

سِمت های اجرایی:

معاون آموزشی پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث از 1391 تا 1381