اطلاعیه جلسات دفاعیه

 

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا حیدری


جلسه دفاعیه پایان نامه آقای مسلم امیرحاجیلو

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم معصومه اسلامی


جلسه دفاعیه پایان نامه آقای روح الله امینی گیلوان